Future of Regional Cohesion in Slovakia

Aktivita 1

Webinár: Kohézna politika v rokoch 2021-2027

15. októbra 2020 sa uskutočnil online Webinár SK 8 za účasti expertov vlády Slovenskej republiky, ktorí sa podieľajú na príprave Partnerskej dohody pre roky 2021 - 2027. Cieľom Webinára bolo otvoriť diskusiu o budúcnosti Kohéznej politiky a jej implementácii na Slovensku v novom programovom období 2021-2027. V rovnakom termíne bola pôvodne plánovaná Konferencia na tému Kohéznej politiky, ktorá sa zrušila z dôvodu nepriaznivých epidemiologických podmienok.

Podoba budúcej Kohéznej politiky musí byť výsledkom spolupráce vlády so samosprávami, pričom Združenie SK 8 je ich reprezentatívnym zástupcom. V období, kedy sa na Slovensku rozhoduje o podobe verejných politík
a reformách financovaných z prostriedkov z Európskej únie bolo dôležité otvoriť diskusiu medzi predstaviteľmi vlády Slovenskej republiky, samosprávami, akademickou obcou a občianskou spoločnosťou, ktorá poukázala na priority tejto dôležitej investičnej politiky na regionálnej úrovni.

Cieľom webinára bolo zvýšiť povedomie o Kohéznej politike ako hlavnej investičnej politike Európskej únie a otvoriť diskusiu o príprave Partnerskej dohody na roky 2021 až 2027. Bol určený nie len pre predstaviteľov samosprávy, ale aj pre občiansku spoločnosť, neziskový sektor, či podnikateľské subjekty, ktoré zásadným spôsobom prispievajú k rozvoju na úrovni regiónov a miest.  

V súlade s návrhom Európskej komisie,  sa Kohézna politika v najbližšom období zameria na päť investičných priorít - inteligentnejšia Európa,
- nízko uhlíková a ekologickejšia Európa,
- prepojenejšia Európa,
- sociálnejšia Európa,
- Európa bližšie k občanom.

Webinár reflektoval prípravu týchto priorít v podmienkach Slovenskej republiky. Zvyšovanie konkurencieschopnosti v regiónoch v oblasti digitalizácie a inovačných kapacít je pre Slovensko jedna z kľúčových priorít na udržanie kroku s predstavou Európskej komisie o inteligentnejšej Európe.   S tým súvisí posilnenie inteligentnej a udržateľnej infraštruktúry a rozvoj mobility v regiónoch i v rámci cezhraničnej spolupráce. Zvýšenie energetickej efektívnosti a podpory obnoviteľných zdrojov na Slovensku zase prispeje k zlepšeniu kvality vzduchu, vôd a k ochrane prírody. Pokiaľ ide o sociálnejšiu Európu, tú je možné dosiahnuť jedine podporou tvorby konkurencieschopných pracovných miest, posilnením sociálneho začlenenia  a dobrým prístupom k zdravotnej starostlivosti. To všetko je možné iba prostredníctvom viacúrovňového riadenia a spolupráce s regiónmi a mestami v zmysle princípu partnerstva, pretože regióny a mestá sú k občanom a ich každodenným potrebám podstatne bližšie, ako centrálna vláda.


Celý webinár si môžete porzieť nižšie alebo na našom FB profile na tomto odkaze.

Aktivita 2

Prieskum verejnej mienky: úloha kohéznej politiky

V Júni 2019 zvererejnila Európska komisia výsledky eurobarometra, ktoré ukazujú, že až 77 % občanov Slovenskej republiky už niekedy počulo o projektoch spolufinancovancovaných Európskou úniou a až 86 % z nich vnímajú túto podporu s pozitívnym dopadom pre mesto alebo región. Cieľom prieskumu verejnej mienky podľa SK 8 je verifikovať pohľad občanov - verejnosti na kohéznu politiku a jej úlohu.

Stiahnuť výsledky prieskumu verejnej mienky (350 kB, pdf)Stiahnuť záverečnú správu SK 8 prieskum (350 kB, pdf)
Aktivita 3

Konferencia: Úloha samosprávnych krajov pri čerpaní eurofondov 2020+

Združenie samosprávnych krajov SK 8 Vás srdečne pozýva na koferenciu s názvom

Úloha samosprávnych krajov pri čerpaní eurofondov 2020+”

ktorá sa uskutoční online formou

vo štvrtok 20. mája 2021 o 10:00.

V diskusii odznejú názory odborníkov na úlohy samosprávnych krajov pri čerpaní eurofondov v novom programovom odbobí, ale aj pohľad samosprávnej, národnej a európskej úrovne v podaní zástupcu Európskeho výboru regiónov, vlády SR a SK 8.

Na konferencii budú zároveň predstavené výsledky prieskumu verejnej mienky, ktorý bol zameraný na vnímanie kohéznej politiky občanmi na Slovensku a úlohu samosprávnych krajov v regionálnom rozvoji.

Konferencia sa uskutoční prostredníctvom aplikácie Webex a bude ju možné sledovať aj na Facebook profile združenia SK 8.

Do diskusie sa môžete zapojiť aj prostredníctvom aplikácie Sli:do. Ďalšie informácie o programe poskytneme bližšie k dátumu konania konferencie.

V prípade záujmu o účasť na konferencii nás prosím kontaktujte odpoveďou na tento e-mail najneskôr do 14. mája 2020.

Regionálna online konferencia na tému eurofonodov, výsledkov a skúseností s politikou súdržnosti EÚ v súčasnom programovom období sa uskutoční 20. mája 2021 o 10:00, pričom ide o ďalšiu zo série konferencií samosprávnych krajov.

V rámci programu konferencie budú predstavené výsledky exkluzívneho prieskumu verejnej mienky na tému politiku súdržnosti na Slovensku. Do konferencie prispejú svojimi postrehmi predsedovia samosprávnych krajov, zástupca Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Európskeho výboru regiónov, ako aj odborníci z radov miestnych a regionálnych samospráv na Slovensku.  

Pozvanie do diskusie prijali nasledovní hostia:

  • Petr Blížkovský, generálny tajomník Európskeho výboru regiónov  
  • Michaela Žitnáková, Sprostredkovateľský orgán pre IROP
  • Matúš Drotár,  riaditeľ odboru tvorby a riadenia operačného programu Slovensko, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
  • Zuzana Špačeková, odborná expertka pre zahraničnú spoluprácu Združenia miest a obcí Slovenska

Moderátor diskusie: Marián Koreň, Euractiv Slovensko

Konferenciu bude možné sledovať online prostredníctvom platformy Webex alebo na Facebooku  Združenia SK 8. Do diskusie sa môžete zapojiť zaslaním otázky prostredníctvom aplikácie Sli.do zadaním kódu #SK8.

Konferencia je realizovaná v rámci projektu s finančnou podporou Európskej komisie v spolupráci s portálom Euractiv Slovensko, regionálnymi novinami MY a Technickou univerzitou Košice. 

Program konferencie:

10:00 – 10:20   Privítanie hostí a príhovory predsedov samosprávnych krajov

10:20 – 11:00   Diskusia hostí na tému regionálneho rozvoja a politiky súdržnosti na Slovensku a v Európe

11:00 – 11:30   Prezentácia výsledkov prieskumu verejnej mienky o vnímaní kohéznej politiky a úlohe samosprávnych krajov, reakcia hostí na výsledky prieskumu

11:30 – 11:40   Otázky verejnosti do diskusie a odpovede hostí

11:40 – 11:45   Záverečné slovo moderátora

Aktivita 4

Vyhodnotenie prieskumu verejnej mienky: Policy Brunch

Kancelária SK 8 v spolupráci so spoločnosťou Median SK uskutočnila, v termíne od 11. mája 2021 do 18. mája 2021 na vzorke 1000 respondentov od 18 rokov, prieskum verejnej mienky zameraný na povedomie občanov Slovenskej republiky o regiónoch, regionálnom rozvoji a kohéznej politike. Výsledky celého na podujatí s názvom Policy Brunch predstavili:

Monika Martinková (prieskumná spoločnosť Median SK)

Jozef Viskupič (predseda SK 8)

Marián Koreň (senior editor portálu Euractiv)

Stiahnuť výsledky prieskumu verejnej mienky (441 kB, pdf)

Projekt: Future of Regional Cohesion in Slovakia: EU Cohesion policy and regional development after 2020

Cieľom projektu je poskytnúť relevantné a na faktoch založené informácie o európskej kohéznej politike v kontexte Slovenska. SK8 sa do projektu zapojilo viacerými aktivitami, ktorými chce podporiť otvorenú diskusiu o kohéznej politike a zvýšiť o nej povedomie občanov.

Starohájska ulica 6868/10
917 01 Trnava

+421 335 559 180
info@samospravnekraje.sk

Sledujte nás
2024 © Samosprávne kraje Slovenska
crossmenu