Projekty a granty

Združenie sa aktívne zapája do podávania projektov a žiadostí o granty s cieľom rozširovať svoje aktivity a upriamovať pozornosť na regióny. Prostredníctvom projektov vytvára SK8 partnerstvá a spolupráce s ďalšími organizáciami, inštitúciami a expertmi.

2023-2024

European Regions: Partners for Sustainable Future

Projekt “Európske regióny: Partneri pre udržateľnú budúcnosť” spája Euractiv, ZMOS, Technickú univerzitu v Košiciach a SK8 za účelom dostať do popredia problematiku regionálnej politiky v kontexte prichádzajúcich volieb do Európskeho parlamentu. Aktuálne je dôležité vnímať voľby do EP a regionálnu politiku v spoločnom kontexte, nakoľko veľký problém prichádza z dezinformačnej scény, ktorá môže značne ovplyvniť smerovanie Európy.

Viac informácií

2022-2023

EU Cohesion Policy for Successful Slovak Regions

Projekt “Kohézna politika EÚ pre úspešné slovenské regióny” bol realizovaný v spolupráci organizácií Euractiv, ZMOS, Technická univerzita v Košiciach a SK8 s cieľom prezentovania skúseností s kohéznou politikou EÚ, ktorá je v posledných rokoch od vypuknutia pandémie COVID-19, energetickej a hospodárskej krízy nevyhnutným nástrojom ako napomáhať rozvoju regiónov a tak znižovať regionálne rozdiely naprieč všetkými krajinami Európskej únie.

Viac informácií

2021-2022

Enhanced Opportunities for Slovak Regions

Projekt “Rozšírené príležitosti pre slovenské regióny” bol realizovaný s podporou Európskej únie a bol realizovaný v partnerstve Euractiv, MY, Technická univerzita v Košiciach a SK8. Cieľom projektu bolo orientovať svoj pohľad na súčasné problémy slovenských regiónov v celoeurópskom priestore. Prioritne sa problematika venovala potrebe decentralizácie riadenia eurofondov v novom programovom období, aby o zdrojoch rozhodovali regionálne samosprávy. Decentralizácia finančných zdrojov z Európskej únie vie efektívnejšie riešiť problémy regionálnych rozdielov.

Viac informácií

2020-2021

Future of Regional Cohesion in Slovakia

Projekt ”Budúcnosť regionálnej súdržnosti na Slovensku” spájal Euractiv, MY, Technickú univerzitu v Košiciach a SK8. Projekt sa zameriaval na oblasti a identifikáciu príležitostí, prostredníctvom ktorých sa zabezpečí udržateľný rast regiónov. Nevyhnutnosť spočíva hlavne v prispôsobení sa na nové požiadavky politických cieľov Európskej komisie, ako je smerovanie k udržateľnej spoločnosti, digitalizácia služieb, smart riešenia, posilňovanie enviromentálnej zodpovednosti. V kontexte samosprávnych krajov sa tieto oblasti spájajú hlavne s rozšírením kompetencií krajov v uvedených oblastiach.

Viac informácií

Starohájska ulica 6868/10
917 01 Trnava

+421 335 559 180
info@samospravnekraje.sk

Sledujte nás
2024 © Samosprávne kraje Slovenska
crossmenu