Odborné sekcie

Odborné sekcie združenia sú odborným, metodickým a iniciatívnym orgánom združenia spravidla pre oblasť identickú s pôsobnosťou samosprávnych krajov. V súčasnosti má združenie Samosprávne kraje Slovenska zriadených 12 sekcií - na čele každej je predseda zvolený Zhromaždením združenia. Členmi sú vedúci zamestnanci jednotlivých samosprávnych krajov a schádzajú sa podľa potreby.

Úlohy odborných sekcií

Zaujímajú stanovisko k návrhom zákonov a iným dokumentom v rámci pripomienkového konania.
Pripravujú návrhy legislatívnych zmien potrebných z hľadiska samosprávy.
Zúčastňujú sa odborných diskusií s predstaviteľmi ústredných orgánov štátnej správy pri príprave stratégií
Prerokúvajú námety a žiadosti členov združenia a vypracúvajú návrhy koncepčných materiálov.
Realizujú plnenie úloh v rámci vecnej pôsobnosti sekcie uložených Zhromaždením združenia.
Predkladajú Zhromaždeniu združenia správu o ich plnení.

Hospodárska sekcia

majetko-právne vysporiadanie pozemkov & správa majetku krajov
Matúš Šaray (Bratislava)

Školská sekcia

rozvoj stredoškolského vzdelávania

Martina Knappová (Trenčín)

Kultúrna sekcia

podpora nezriaďovanej kultúry & kultúrnych inštitúcií
Peter Kadlic (Trnava)

Finančná sekcia

koordinácia rozpočtových & finančných vzťahov
Monika Brathová (Nitra)

Sekcia Programu Slovensko

postavenie krajov v rámci čerpania finančných prostriedkov z fondov EÚ

Peter Furik (Bratislava)

Sekcia zdravotníctva

zabezpečenie zdravotnej & lekárenskej starostlivosti
Silvia Pekarčíková (Žilina)

Sekcia regionálneho rozvoja

všestranný rozvoj socio-ekonomického potenciálu regiónov
Martina Slivková (Prešov)

Sekcia sociálnych vecí

tvorba aktivít zabezpečujúcich zlepšenie životných podmienok obyvateľov
Iveta Ďurišová (Žilina)

Dopravná sekcia

rozvoj cestnej infraštruktúry & dopravnej obslužnosti regiónov

Radovan Hužvík
(Banská Bystrica)

Energetická sekcia

zabezpečenie energie v regióne & energetická politika subjektov verejnej správy
Vladimír Hlivák (Košice)

Sekcia informatizácie

rozvoj informačných systémov, kybernetická bezpečnosť & databázy

Peter Vaník (Prešov)

Sekcia inovácií

nové trendy v oblasti regionálnych inovácií & podpora inovačného ekosystému
Marek Krnáč (Trnava)

Sekcia územného plánovania

koordinácia funkčného využitia a priestorového usporiadania územia

Miroslava Valková
(Banská Bystrica)

Pracovná skupina pre medzinárodnú spoluprácu regiónov

potenciál samosprávnych krajov v oblasti medzinárodnych vzťahov

Barbora Jánošková
(Trenčín)

Pracovná skupina pre cestnú infraštruktúru

správa, údržba a modernizácia ciest II.-III. triedy a mostov vo vlastníctve krajov

Róbert Machala
(Banská Bystrica)

Starohájska ulica 6868/10
917 01 Trnava

+421 335 559 180
info@samospravnekraje.sk

Sledujte nás
2024 © Samosprávne kraje Slovenska
crossmenu