Dokumenty

Stanovy

Hlavným cieľom združenia SK8 je obhajovať záujmy samosprávnych krajov a ich obyvateľov, aktívne ovplyvňovať rozvoj samosprávnych funkcií, zjednocovať postup členov združenia pri vykonávaní im zverených kompetencií a navrhovať vecne príslušným orgánom riešenie problémov samosprávy.
Zobraziť viac

Rokovací poriadok

Zhromaždenie združenia vedie a riadi predseda združenia. Zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia a koná sa minimálne raz štvrťročne. Každý člen združenie má jeden hlas. Člena združenia zastupuje jeho štatutárny orgán - predseda samosprávneho kraja.
Zobraziť viac

Zakladateľská zmluva

Zmluva o založení združenia Samosprávne kraje Slovenska. Založenie združenia schválili zastupiteľstvá samosprávnych krajov, ktoré sú účastníkmi tejto zmluvy. Združenie sa zakladá na dobu neurčitú.
Zobraziť viac

Zverejňovanie informácií

Zmluvy a memorandá

Písomné zmluvy uzatvorené združením SK8 a memorandá o vzájomnej spolupráci združenia SK8 s ďalšími inštitúciami a organizáciami.
Viac informácií

Faktúry

Účtovné doklady o dodaných tovaroch a službách pre účely a činnosť združenia SK8.
Viac informácií

Starohájska ulica 6868/10
917 01 Trnava

+421 335 559 180
info@samospravnekraje.sk

Sledujte nás
2024 © Samosprávne kraje Slovenska
crossmenu