Župy predstavili prieskum verejnej mienky. O regionálnych otázkach sa má rozhodovať na úrovni samosprávy.

Dátum: 25.05.2023

Združenie samosprávnych krajov SK 8, na svojej konferencii s názvom Rozvoj regiónov v čase kríz predstavilo výsledky prieskumu verejnej mienky o vnímaní samosprávnych krajov v oblasti regionálneho rozvoja, dopravy a zdravotníctva.Prieskum realizovala Agentúra Median SK, a to v období 28. apríla až 6. mája 2023 na reprezentatívnej vzorke 1007 respondentov vo veku od 18 rokov.

Podľa výsledkov prieskumu si až 84 % respondentov myslí, že o rozvoji regiónov sa má rozhodovať na úrovni samosprávy. Medzi prioritné oblasti rozvoja regiónov považujú respondenti zdravotnú starostlivosť, budovanie dopravnej infraštruktúry, služby pre seniorov, životné prostredie, ako aj vzdelávanie. Samotné investície v rámci finančnej pomoci z európskych zdrojov by mali smerovať do menej rozvinutých okresov (myslí si to 56 % respondentov) a do regiónov s vysokou nezamestnanosťou (myslí si to 52 % respondentov).  

„Môžem zodpovedne povedať, že sme vždy presadzovali, aby sa o využití eurofondov rozhodovalo priamo v území. To sa nám podarilo len čiastočne. Rady partnerstva a kooperačné rady majú väčšie právomoci ako tomu bolo v končiacom sa programovom období, no rozhodovať budú len zhruba o pätine alokácie vyčlenenej pre Slovensko. Na deľbu zdrojov z Plánu obnovy a odolnosti nemajú akýkoľvek dosah. Osud miliárd eur ostáva v rukách rezortov, čo považujem za premárnenú príležitosť decentralizovať riadenie eurofondov na Slovensku. Verím, že túto fázu sme prekonali. Je najvyšší čas pustiť sa do prípravy projektov, podávania žiadostí o nenávratné finančné príspevky a do samotnej realizácie projektov,“ povedal predseda SK 8 a trnavský župan Jozef Viskupič.

Najväčšou výzvou pre samosprávy aj štát v oblasti dopravy je zvýšiť percento ľudí využívajúcich niektorú z foriem udržateľnej dopravy. Podľa výsledkov prieskumu, takmer polovica respondentov uviedla, že ich hlavným spôsobom dopravy je automobil. Len 17 % respondentov uviedlo, že využíva verejnú dopravu, a až 66 % opýtaných je ochotných zmeniť spôsob dopravy za ekologickejší. Pre respondentov je dôležité aby bola zabezpečená dostupnosť a nadväznosť spojení, kvalitná infraštruktúra a cena. Ide o atribúty, pri ktorých by boli respondenti ochotní zmeniť spôsob prepravy za environmentálne prijateľnejší.

Zdravotná starostlivosť dominuje medzi opýtanými ako najdôležitejšia oblasť pre rozvoj regiónov (uvádza to viac ako 90 % respondentov). Spokojnosť s poskytovanou zdravotnou starostlivosťou v regiónoch však vyjadrilo len 55 % opýtaných, pričom pri výbere lekára je pre ľudí dôležitá hlavne dobrá recenzia o lekárovi, ako aj dostatočná prax. Tento trend by sa mohol naplniť pri optimalizácii siete nemocníc, ktorá má priniesť kvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť a sústrediť ju na zdravotnícke zariadenia, v ktorej pracujú odborníci na danú oblasť.

Prieskum vznikol v rámci projektu spolufinancovaného Európskou úniou, ktorého partnermi je Združenie samosprávnych krajov SK 8, portál Euractiv.sk, Technická univerzita v Košiciach a ZMOS. Jeho cieľom je podporiť otvorenú diskusiu o kohéznej politike a zvýšiť o nej povedomie obyvateľov Slovenskej republiky. SK 8 v tejto súvislosti pravidelne organizuje konferencie zamerané na predmetnú problematiku.

Kompletné výsledky prieskumu s komentármi nájdete na internetovej stránke www.samospravnekraje.sk/projekty.

Starohájska ulica 6868/10
917 01 Trnava

+421 335 559 180
info@samospravnekraje.sk

Sledujte nás
2024 © Samosprávne kraje Slovenska
crossmenu