ZMOS a SK 8: Samospráva je pilier demokracie a moderného štátu

Dátum: 09.11.2021

Združenie miest a obcí Slovenska a SK 8, združenie samosprávnych krajov na záver spoločného rokovania schválili vyhlásenie, ktorým deklarujú záujem a pripravenosť najväčších a najreprezentatívnejších samosprávnych združení participovať na rozvoji Slovenska.

Miestna územná samospráva už 30 rokov formuje verejný život na Slovensku, ostatných 20 rokov v tandeme s regionálnou samosprávou. V uplynulých desaťročiach, na národnej úrovni naplnených často turbulentnými politickými zápasmi, územná samospráva plnila vždy funkciu stabilizujúceho piliera demokratického zriadenia Slovenskej republiky. Preukázala schopnosť prevziať zodpovednosť a rozvíjať tak svoje originálne, ako aj štátom zverené oblasti pôsobnosti v prospech všetkých obyvateľov.

Združenie miest a obcí Slovenska a SK 8, združenie samosprávnych krajov, deklarujú obojstranný záujem na úzkej spolupráci, koordinácii aktivít, výmene skúseností a na spoločnom presadzovaní riešení, ktoré zabezpečia trvalo udržateľný rozvoj spoločnosti a územia.

Združenie miest a obcí Slovenska a SK 8, združenie samosprávnych krajov, ďalej vyjadrujú svoju vôľu spoločne participovať na príprave a realizácii reformy verejnej správy a na modernizácii územnej samosprávy v jej rámci tak, aby vykonávané agendy a služby boli čo najbližšie k ľuďom, a to v rovnakej kvalite a rozsahu na celom území Slovenska. Samosprávne združenia sa zhodli na potrebe ochrany princípov a hodnôt vyjadrených v Európskej charte miestnej samosprávy a odmietajú nepremyslené rozhodovanie s rizikami nepredpokladaných negatívnych vplyvov legislatívnych zmien. Tiež odmietajú vytváranie nových úloh a presun kompetencií z vlády na samosprávy bez finančného krytia.

V súvislosti s novým programovým obdobím v rokoch 2021 – 2027 obe združenia konštatujú, že vláda nedostatočne využila príležitosť na paradigmatickú zmenu systému rozhodovania o čerpaní finančných zdrojov z Európskych štrukturálnych a investičných fondov. Pripravovaný systém rozhodovania o alokácii určených na rozvoj krajiny je stále centralistický. Podľa avizovaného návrhu bude územná samospráva rozhodovať len o zlomku z celkového objemu eurofondov určených pre Slovenskú republiku. Takto nastavený systém nezodpovedá predstave o efektívnom štáte organizovanom na princípoch decentralizácie a subsidiarity.

Združenie miest a obcí Slovenska a SK 8, združenie samosprávnych krajov, sa dohodli na založení tradície pravidelných rokovaní, výmene skúseností a spoločnom postupe v príprave a tvorbe legislatívy, ktorá sa vo výraznej miere dotýka činností miestnej územnej a regionálnej samosprávy na Slovensku.

Starohájska ulica 6868/10
917 01 Trnava

+421 335 559 180
info@samospravnekraje.sk

Sledujte nás
2024 © Samosprávne kraje Slovenska
crossmenu