WEBINÁR na tému „Kohézna politika a regionálny rozvoj po roku 2020“ samosprávnych krajov Slovenska

Dátum: 08.10.2020

15. októbra 2020 sa uskutoční Online Webinár Združenia samosprávnych krajov SK 8 za účasti expertov vlády Slovenskej republiky, ktorí sa podieľajú na príprave Partnerskej dohody pre roky 2021 - 2027. Cieľom Webinára je otvoriť diskusiu o budúcnosti Kohéznej politiky a jej implementácii na Slovensku v novom programovom období 2021-2027. V rovnakom termíne bola pôvodne plánovaná Konferencia na tému Kohéznej politiky, ktorá sa zrušila z dôvodu nepriaznivých epidemiologických podmienok. 

Podoba budúcej Kohéznej politiky musí byť výsledkom spolupráce vlády so samosprávami, pričom Združenie SK 8 je ich reprezentatívnym zástupcom. V období, kedy sa na Slovensku rozhoduje o podobe verejných politík a reformách financovaných z prostriedkov z Európskej únie je dôležité otvoriť diskusiu medzi predstaviteľmi vlády Slovenskej republiky, samosprávami, akademickou obcou a občianskou spoločnosťou, ktorá poukáže na priority tejto dôležitej investičnej politiky na regionálnej úrovni. 

Cieľom webinára je zvýšiť povedomie o Kohéznej politike ako hlavnej investičnej politike Európskej únie a otvoriť diskusiu o príprave Partnerskej dohody na roky 2021 až 2027. Je určený nie len pre predstaviteľov samosprávy, ale aj pre občiansku spoločnosť, neziskový sektor, či podnikateľské subjekty, ktoré zásadným spôsobom prispievajú k rozvoju na úrovni regiónov a miest.

V súlade s návrhom Európskej komisie, podľa ktorého sa Kohézna politika v najbližšom období zameria na päť investičných priorít - inteligentnejšia Európa, nízko uhlíková a ekologickejšia Európa, prepojenejšia Európa, sociálnejšia Európa a Európa bližšie k občanom – bude webinár reflektovať prípravu týchto priorít v podmienkach Slovenskej republiky. Zvyšovanie konkurencieschopnosti v regiónoch v oblasti digitalizácie a inovačných kapacít je pre Slovensko jedna z kľúčových priorít na udržanie kroku s predstavou Európskej komisie o inteligentnejšej Európe. S tým súvisí posilnenie inteligentnej a udržateľnej infraštruktúry a rozvoj mobility v regiónoch i v rámci cezhraničnej spolupráce. Zvýšenie energetickej efektívnosti a podpory obnoviteľných zdrojov na Slovensku zase prispeje k zlepšeniu kvality vzduchu, vôd a k ochrane prírody. Pokiaľ ide o sociálnejšiu Európu, tú je možné dosiahnuť jedine podporou tvorby konkurencieschopných pracovných miest, posilnením sociálneho začlenenia a dobrým prístupom k zdravotnej starostlivosti. To všetko je možné iba prostredníctvom viacúrovňového riadenia a spolupráce s regiónmi a mestami v zmysle princípu partnerstva, pretože regióny a mestá sú k občanom a ich každodenným potrebám podstatne bližšie, ako centrálna vláda. 

Webinár môžete sledovať bezplatne online na odkaze https://bit.ly/36C50ot s heslom

na prihlásenie: samospravnekraje. Otázky je možné klásť prostredníctvom sli.do zadaním kódu podujatia # SK8webinar.

Starohájska ulica 6868/10
917 01 Trnava

+421 335 559 180
info@samospravnekraje.sk

Sledujte nás
2024 © Samosprávne kraje Slovenska
crossmenu