Vyššie územné celky čakajú náročné časy

Dátum: 10.10.2023

Dňa 5. októbra sa uskutočnilo stretnutie na Ministerstve financií SR (ďalej len ako MF SR) k Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2024 – 2026. Predstaviteľom vyšších územných celkov bol predložený zo strany MF SR návrh, ktorý ráta v roku 2024 s výpadkom príjmov pre regionálnu samosprávu na úrovni 385 mil. eur.

Rozumieme zámeru vlády SR zostaviť vyrovnaný rozpočet na rok 2024 tak, ako to ukladá Zákon o rozpočtovej zodpovednosti. Ako predstavitelia VÚC však ostro odmietame návrh vlády, aby sa vyrovnanosť rozpočtu dosiahla na úkor kvality a rozsahu služieb poskytovaných občanom dlhodobo zodpovedne hospodáriacimi VÚC, mestami a obcami. Predložený návrh rozpočtu by v prípade jeho schválenia mal negatívny dopad na kvalitu života občanov, ako aj na zabezpečenie všestranného socio-ekonomického rozvoja regiónov. Pokiaľ sa neupraví položka pre územnú samosprávu, VÚC, mestá a obce nebudú môcť zostaviť rozpočet a budú musieť hospodáriť v rozpočtovom provizóriu.

Upozorňujeme, že samosprávne kraje boli v posledných rokoch opakovane zasiahnuté rozhodnutiami vlády SR, ktoré mali negatívne dopady na naše rozpočty. Išlo napr. o zmenu legislatívy v oblasti financovania školských zariadení, valorizáciu platov vo verejnej správe, najmä pracovníkov sociálnych služieb a školských zariadení, neúplnú kompenzáciu finančných prostriedkov na prenesený výkon štátnej správy a v neposlednom rade najvýznamnejším zásahom bola legislatívna úprava daňového bonusu, ktorá predpokladala negatívny dopad na príjmy vyšších územných celkov v rokoch 2022 – 2024 na úrovni viac ako 307 mil. eur bez akejkoľvek kompenzácie.

Vyzývame novovznikajúcu vládu a parlament k prijatiu rozhodnutí, ktoré zabezpečia zostavenie a prijatie realistického rozpočtu, rešpektujúceho potreby občanov, kvalitu hospodárenia územnej samosprávy a princíp fiškálnej autonómie samospráv. Návrh rozpočtu je tiež ďalším z radu argumentov pre nevyhnutnosť dokončenia reformy verejnej správy na Slovensku, ktorej súčasťou bude jasná deľba kompetencií medzi centrálnou mocou a územnou samosprávou a súvisiaca fiškálna decentralizácia.

Starohájska ulica 6868/10
917 01 Trnava

+421 335 559 180
info@samospravnekraje.sk

Sledujte nás
2024 © Samosprávne kraje Slovenska
crossmenu