Všetko o eurofondoch 2021-2027 na jednom mieste

Dátum: 18.01.2021

Kľúčom k čerpaniu Európskych štrukturálnych a investičných fondov na roky 2021-2027 je schválenie sedemročného rozpočtu Európskej únie a schválenie tzv. všeobecného nariadenia č. COM(2018) 375, ktoré definuje spoločné pravidlá pre riadenie siedmich fondov. Celý proces prípravy na nové programové obdobie zachytáva chronologický prehľad nižšie, zaznamenaný na úrovni inštitúcií Európskej únie, ústredných orgánov štátnej správy v Slovenskej republike a tiež na úrovni ôsmich samosprávnych krajov.

23. marec 2017 (ÚPV SR II / MIRRI SR)

Konalo sa prvé zasadnutie pracovnej skupiny „Partnerstvo pre politiku súdržnosti 2020+“, ktorá slúžila ako poradný orgán podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu. V pracovnej skupine boli okrem zástupcov ministerstiev aj zástupcovia samosprávnych krajov. Ide o platformu pre výmenu skúseností a názorov odborníkov v oblasti politiky súdržnosti EÚ. Jej hlavnou úlohou je využiť poznatky jej členov pri príprave návrhov hlavných strategických, koncepčných a analytických materiálov pre politiku súdržnosti EÚ po roku 2020. (Odkaz: Partnerstvo pre politiku súdržnosti 2020+)17. január 2018 (Vláda SR)

Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 25/2018 bol prijatý Návrh východiskovej pozície Slovenskej republiky k politike súdržnosti Európskej únie po roku 2020, ktorý vypracoval Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu (ÚPV SR II).

2. mája 2018 (KOM)

Generálny sekretariát Európskej komisie zverejnil návrh Nariadenia Rady, ktorým sa stanovuje viacročný finančný rámec na roky 2021-2027 č. COM(2018) 322, ktorý predstavoval záväzky v objeme 1,11 % HND EÚ a platby v objeme 1,08 % HND v cenách roku 2018, čo zodpovedá sume 1.104,8 miliardám eur. Spolu s týmto návrhom predkladá Komisia legislatívny balík na reformu systému vlastných zdrojov Únie, ktorého súčasťou je rozhodnutie Rady o systéme vlastných zdrojov č. COM(2018) 325, ktorých účinnosť sa predpokladá od 1. januára 2021. Tieto nariadenia tvoria právny základ pre nastavenie implementácie eurofondov na obdobie 2021-2027.

29. mája 2018 (KOM)

Generálne riaditeľstvo pre regionálnu a mestskú politiku zverejnilo návrh Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. COM (2018) 375ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl a migráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj pre riadenie hraníc a víza. Tento návrh takzvaného „Všeobecného nariadenia“ vymedzí spoločné ustanovenia pre všetkých sedem fondov zdieľaného riadenia na obdobie rokov 2021-2027. Prijatie tohto nariadenia prechádza riadnym legislatívnym procesom v inštitúciách Európskej únie a jeho uplatňovanie sa predpokladá od 1. januára 2021.

29. jún 2018 (KOM)

Európska Komisia zverejnila príručku o zjednodušení politiky súdržnosti v rokoch 2021-2027. Odporúča v nej členským štátom 80 opatrení v oblasti odbúrania byrokracie a jednoduchšieho spôsobu nárokovania platieb (odkaz na dokument: Príručka o zjednodušení).

26. november 2018 (ÚPV SR II / MIRRI SR)

Vznikla pracovná komisia pre prípravu Partnerskej dohody SR a operačných programov SR na programové obdobie 2021-2027, ktorú zriaďuje podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu. Ide o poradný, odborný a iniciačný orgán pre oblasť politiky súdržnosti EÚ a následnej prípravy mechanizmu implementácie politiky súdržnosti na programové obdobie 2021-2027. Jej súčasťou je expertný tím menovaný predsedom pracovnej skupiny. (Odkaz: Pracovná komisia pre prípravu Partnerskej dohody SR a operačných programov SR na programové obdobie 2021-2027)

27. február 2019 (KOM)

Európska komisia zverejnila v rámci Európskeho semestra, ktorým sa snaží koordinovať hospodárske politiky na úrovni EÚ, Správu o Slovensku 2019. Príloha D tejto správy obsahuje investičné usmernenia k financovaniu politiky súdržnosti na roky 2021 – 2027 pre Slovensko. V nej identifikovala investičné priority pre Slovensko, ktoré sa viažu k piatim politickým cieľom politiky súdržnosti v období 2021-2027.

13. marec 2019 (Vláda SR)

Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 114/2019 zriadila Radu vlády SR pre politiku súdržnosti 2021-2027, ktorá bude koordinačným, poradným a iniciatívnym orgánom vlády Slovenskej republiky pre otázky týkajúce sa politiky súdržnosti a to najmä využívanie Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu plus, Kohézneho fondu, ako aj iných európskych a vnútroštátnych fiančných mechanizmov súvisiacich s podporou poskytovanou v rámci politiky súdržnosti. (Odkaz na rokovanie: Návrh na zriadenie Rady vlády SR pre politiku súdržnosti 2021-2027)

19. marec 2019 (SK 8)

Predsedovia samosprávnych krajov zriadili Kohéznu sekciu v rámci združenia SK 8, zloženej zo zástupcov z každého samosprávneho kraja. Činnosť tejto sekcie má za úlohu venovať sa príprave nového programového obdobia eurofondov na roky 2021-2027. (Zdroj: Závery z rokovania SK 8 zo dňa 19. marca 2019 v Topoľčiankach)

28. marec 2019 (ÚPV SR II / MIRRI SR)

Prvý krát zasadala Rada vlády SR pre politiku súdržnosti 2021 – 2027. Témou rokovania bola Správa o Slovensku 2019, v ktorej Európska komisia (EK) identifikovala investičné priority k financovaniu politiky súdržnosti. Aktuálny návrh EK uvádza, že celková suma pre politiku súdržnosti na obdobie 2021-2027 by mala predstavovať 13,234 miliardy eur. Slovensko by podľa tohto návrhu dostalo druhú najvyššiu intenzitu pomoci na obyvateľa v Európskej únii, čo vychádza na 310 eur na obyvateľa na rok. (Odkaz na informáciu: Po prvýkrát zasadla rada vlády pre eurofondy po roku 2020)

10. jún 2019 (SK 8)

Predsedovia samosprávnych krajov deklarujú záujem spolupracovať na tvorbe politiky súdržnosti EÚ na roky 2021-2027 vo veci prípravy dokumentov k územnej spolupráci a navrhujú využiť súčasné administratívne kapacity krajov, ktoré majú skúsenosti s tvorbou stratégií a majú vytvorené partnerstvá v území. Predsedovia samosprávnych krajov majú záujem posilniť postavenie krajov ako riadiacich orgánov pre priority na úrovni jednotiek NUTS 3 a tak dosahovať hlavný cieľ kohéznej politiky ktorým je vyrovnávanie rozdielov. Predsedovia tiež deklarujú, že v súlade s § 4 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov budú podporovať regionálny rozvoj miest a obcí na svojom území pri zachovaní ôsmich sprostredkovateľských orgánov správanými krajmi. (Zdroj: Stanovisko SK 8 zo dňa 10. jún 2020 v Novom Smokovci)

3. júl 2019 (Vláda SR)

Uznesením vlády SR č. 324/2019 bol schválený Spôsob uplatnenia základných podmienok pri príprave implementačného mechanizmu politiky súdržnosti EÚ po roku 2020 v podmienkach SR. Základné podmienky sú jedným z nástrojov výsledkovo orientovaného prístupu pre implementáciu politiky súdržnosti EÚ na programové obdobie 2021-2027. Materiál definuje ústredné orgány štátnej správy, ktoré sú zodpovedné za plnenie a vyhodnotenie základných podmienok.

19. august 2019 (ÚPV SR II / MIRRI SR)

Bola vytvorená Pracovná skupina pre prípravu právneho rámca na poskytovanie príspevku z fondov Európskej únie v programovom období 2021-2027. Pracovná skupina je poradným, odborným a iniciačným orgánom pri ÚPV SR II. Jej hlavnou úlohou je analýza právneho prostredia poskytovania príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov a príprava nového právneho rámca pre obdobie 2021-2027.

19. september 2019 (ÚPV SR II / MIRRI SR)

Pracovná komisia podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, pre budúce eurofondové programové obdobie, na svojom 2. zasadnutí hovorila o investičných prioritách Slovenska. Pracovná skupina identifikovala investičné priority prostredníctvom online dotazníka, ktorý realizovala v apríli 2019. Oslovila v ňom 326 subjektov, pričom do prieskumu sa zapojilo len 150 subjektov. Výstupy z dotazníka sa následne konzultovali s ministerstvami, ktoré sú zodpovedné za jednotlivé tematické oblasti v rámci cieľov eurofondovej politiky. (Odkaz na informáciu: Pracovná skupina pre budúce eurofondy sa zaoberala investičnými prioritami Slovenska)

3. október 2019 (ÚPV SR II / MIRRI SR)

Rada vlády SR pre politiku súdržnosti jednohlasne schválila Návrh Partnerskej dohody na programové obdobie 2021-2027. Partnerská dohoda je základným dokumentom pre využívanie eurofondov po roku 2020. Dokument pripravila sekcia Centrálneho koordinačného orgánu (CKO) Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (predtým Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu). Odkaz na informáciu o schválení: Návrh novej Partnerskej dohody na programové obdobie 2021-2027 je už pripravený.

7. január 2020 (ÚPV SR II / MIRRI SR)

Podpis Memoranda o spolupráci medzi Združením samosprávnych krajov SK 8, Združením miest a obcí Slovenska, Úniou miest Slovenska a Úradom podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu. Táto dohoda je základom na to, aby boli jednotlivé regióny Slovenska cielene z eurofondov podporované. Predmetom memoranda je, že účastníci vyjadrujú vôľu spolupracovať pri tvorbe a implementácii integrovaných územných stratégií, pri tvorbe Rád partnerstva, tvorbe a schvaľovaní integrovaných územných stratégií a vytváraní finančného mechanizmu a metodického rámca pre podporu administratívnych kapacít (odkaz: Memorandum prináša zásadnú zmenu v spôsobe prideľovania eurofondov pre územné samosprávy)

28. február 2020 (ÚPV SR II / MIRRI SR)

V Bratislave sa zišli členovia pracovnej komisie pre prípravu Partnerskej dohody SR a operačných programov na budúce programové obdobie 2021-2027, kde sa predstavili oblasti Partnerskej dohody SR tzv. intervenčná logika jednotlivých priorít Slovenska. Odkaz na záznam z rokovania: Návrh novej Partnerskej dohody na programové obdobie 2021-2027 je už prípravný.27. máj 2020 (Vláda SR)

Vláda Slovenskej republiky schválila uznesením č. 329/2020 zoznam inštitúcií, ktoré budú zodpovedné za koordináciu, riadenie, kontrolu a audit eurofondov na roky 2021 – 2027. Z materiálu vyplýva, že vláda ustanovuje jeden centralizovaný Operačný program Slovensko, ktorý v sebe zjednotí podporu všetkých opatrení, ktoré sú financované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu plus a Kohézneho fondu. Následne vytvorí samostatné programy pre cezhraničnú spoluprácu, samostatný Operačný program Rybné hospodárstvo financovaný z Európskeho námorného a rybárskeho fondu, ako aj programy financované z Fondu pre azyl a migráciu, Fondu pre vnútornú bezpečnosť a Nástroja na riadenie hraníc a víza. Vecne príslušné zodpovedné inštitúcie sú uvedené nižšie.

Návrh implementačnej štruktúry pre programové obdobie 2021-2027

ProgramZdroj financovaniaRiadiaci orgán
Operačný program SlovenskoEFRR, ESF+, KFMIRRI SR
Operačný program Rybné hospodárstvoENRFMPRV SR
Interreg SR – ATEFRRMIRRI SR, alebo podľa dohody
Interreg SR - ČREFRRMIRRI SR
Interreg HU – SREFRRMIRRI SR – národný orgán
Interreg PL – SREFRRMIRRI SR – národný orgán
Interreg NEXTEFRRMIRRI SR – národný orgán
Interreg Europe 2021-2027EFRRMH SR – národný orgán
Intract IV 2021-2027EFRRMH SR – národný kontaktný bod
Interact IV 2021-2027EFRRBratislavský samosprávny kraj
URBACT 2021-2027EFRRMDV SR – národná autorita
ESPON 2021-2027EFRRMDV SR – národná autorita
Program nadnárodnej spolupráce Stredná Európa 2021-2027?MIRRI SR – národný orgán
Dunajský nadnárodný program 2021-2027?MIRRI SR – národný orgán
Fiančný mechanizmus EHP a Nórsky fiančný mechanizmus 2014 - 2021Finančné prostriedky Islandu, Lichtenštajnského kniežatstva a Nórskeho kráľovstvaMIRRI SR
Švajčiarsky finančný mechanizmusFinančné prostriedky Švajčiarskej konfederácieMIRRI SR
Program Fondu du pre azyl a migráciuFond pre azyl a migráciuMV SR
Program Fondu pre vnútornú bezpečnosťFond pre vnútornú bezpečnosťMV SR
Program Nástroja na riadenie hraníc a vízaNástroj na riadenie hraníc a vízaMV SR

Zdroj: (UV-11090/2020)

21. júla 2020 (MIRRI SR)

Prezentácia politických cieľov politiky súdržnosti, ktoré sú zapracované v návrhu Partnerskej dohody SR na roky 2021 – 2027. Zároveň boli predstavené základné informácie o Viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027 súčasťou ktorého je nástroj Next Generation EÚ, ktorý schválila Európska rada dňa 21.7.2020 na samite.

27. júla 2020 (MIRRI SR)

Zástupcom územnej samosprávy bol predstavený Jednotný metodický rámec pre prípravu integrovaných územných stratégií a investícií v SR v programovom období 2021 – 2027 spolu s návrhom Štatútu rady partnerstva pre integrovaný územný rozvoj VÚC.

7. september 2020 (MIRRI SR)

Vicepremiérka Veronika Remišová predstavila strategický investičný plán tzv. Partnerskú dohodu Slovenskej republiky pre roky 2021 – 2027. V tomto období dostane Slovensko podľa aktuálnych odhadov 12,9 miliardy eur, ktoré investuje do piatich pilierov:
1. Inovatívne Slovensko,
2. Ekologické Slovensko pre budúce generácie,
3. Mobilita, doprava a prepojenosť,
4. Sociálne spravodlivé a vzdelané Slovensko,
5. Kvalitný život v regiónoch

Vicepremiérka zároveň avizovala, že tento strategický investičný plán eurofondov podrobí národnej konzultácii (odkaz na jej prezentáciu: Strategický plán SR pre investície z eurofondov 2021-2027).

1. október 2020 (MIRRI SR)

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (MIRRI SR) spustilo proces Národnej konzultácie k eurofondom 2021 – 2027, ktorá bude trvať do 10.12.2020. Cieľom konzultácie je dosiahnuť širokú spoločenskú zhodu na investíciách v predpokladanej výške 12,9 miliardy eur (odkaz na dokumenty: Národná konzultáciu k eurofondom 2021-2027).

SLOVNÍK ZÁKLADNÝCH POJMOV:

Územná spolupráca – je v zmysle zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja spolupôsobením sociálno-ekonomických partnerov pri zvyšovaní úrovne hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja v nadväznosti na územie kraja.

Integrované územné stratégie (IÚS) - sú komplexné rozvojové stratégie územia integrujúce všetky aspekty rozvoja a rozvojové aktivity v území. IÚS sú spracovávané ako Programy hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (ďalej len „PHRSR“) samosprávnych krajov v spolupráci so socioekonomickými partnermi v zmysle zákona. IÚS sú základnou stratégiou pre zabezpečenie integrovaného územného rozvoja podporovaného územnými nástrojmi EÚ, ako sú integrované územné investície.

Integrované územné investície (IÚI) – sú jedným z kľúčových finančných nástrojov implementácie IÚS. IÚI sú v rámci integrovaných projektových balíčkov PHRSR tou časťou, ktorá bude financovaná zo všetkých zdrojov EU a naprieč všetkými politickými cieľmi. Nástroj IÚI nahrádza systém dopytovo orientovaných výziev, avšak nevylučuje ich využitie v špecifických prípadoch.

Strategicko-plánovacie regióny (SPR) – sú územiami, pre ktoré sú v rámci PHRSR VÚC definované špecifické stratégie. Skupina miest a obcí tvoriaca SPR môže na základe zmluvy o spolupráci vypracovať spoločný PHRSR skupiny obcí v zmysle zákona a tým nahradiť PHRSR jednotlivých obcí.

Územie udržateľného mestského rozvoja (UMR) – je územie jadrového mesta a obcí jeho zázemia, v ktorom prebiehajú intenzívne interakcie a medzi-komunálna spolupráca a implementácia spoločnej stratégie zabezpečuje efektívne využitie rozvojového potenciálu a riešenie problémov.

Rada partnerstva (RP) – predstavuje kľúčový inštitucionálny mechanizmus pre definovanie územných cieľov prostredníctvom IÚS a ich realizáciou v Operačnom programe Slovensko. Je stálym kolektívnym komunikačným koordinačným orgánom VÚC a nástrojom územnej spolupráce na území samosprávneho kraja. Koordinuje prípravu a implementáciu IÚS a slúži na zabezpečenie participatívneho manažementu integrovaného územného rozvoja VÚC, predovšetkým na prípravu, schvaľovanie, riadenie realizácie, monitorovanie a hodnotenie implementácie IÚS VÚC v rozsahu svojej pôsobnosti. RP je zložená z nasledujúcich komôr:

-        Komora regionálnej samosprávy,

-        Komora miestnej územnej samosprávy,*

-        Komora podnikateľského, akademického sektora a občianskej spoločnosti,

-        Komora štátnej správy,

-        Komora UMR

* V prípade inštitucionalizácie SPR je tvorená zástupcami SPR.

AKO PREBIEHA PROCES PRÍPRAVY V KRAJOCH:

Samosprávne kraje na základe definovania územnej spolupráce vypracúvajú návrh štatútov Rád partnerstva, ktoré nadobudnú platnosť dňom zverejnenia na webovom sídle MIRRI SR. Ich úlohou je zostaviť Rady partnerstva a pripraviť vstupné správy. Tabuľka nižšie zachytáva aktuálny stav v jednotlivých krajoch.

 Zhotovený štatút RPPrvé rokovanie RPVstupná správa pre IÚS
BSK 18.11.20 
TTSK       22.12.20   15.1.2020
NSK   
TSK11.11.201.12.20 
ŽSK 10.12.20 
BBSK8.10.208.10.20 
PSK26.11.2026.11.20 
KSK   

Obsah webstránky bol zverejnený 16.12.2020, aktualizovaný bol 23.12.2020.

Starohájska ulica 6868/10
917 01 Trnava

+421 335 559 180
info@samospravnekraje.sk

Sledujte nás
2024 © Samosprávne kraje Slovenska
crossmenu