Vláda predstavila daňovú reformu bez diskusie, môžu na to doplatiť obyvatelia regiónov

Dátum: 15.11.2021

SK 8 nesúhlasí, aby vláda svojvoľne zasahovala do financovania samosprávnych krajov. Predseda SK 8 a trnavský župan Jozef Viskupič v reakcií na predstavenie prvých dvoch častí daňovo-odvodovej reformy uviedol, že „mrzí ma, že aj táto vláda pokračuje v prijímaní rozhodnutí s vplyvom na rozpočty samospráv vrátane tých regionálnych bez akejkoľvek konzultácie. Zmeny sa nemôžu diať na úkor rozpočtov obcí, miest a krajov. To je aj v priamom rozpore s ustanoveniami Európskej charty miestnej samosprávy, ku ktorej sa Slovenská republika zaviazala. V prípade prvej časti reformy by malo ísť o výpadok 200 miliónov eur, no ako už tradične, zatiaľ neboli predstavené kompenzačné opatrenia. Po predstavení druhej časti je však predčasné hodnotiť celkový vplyv na rozpočty samospráv. Ak bude celá reforma rozpočtovo neutrálna, SK 8 si vie predstaviť začať diskutovať o jej podrobnostiach.“ 

Jediný daňový príjem samosprávnych krajov je podiel na dani z príjmov fyzických osôb. Tento model sa javí ako neudržateľný vzhľadom na opakované jednostranné zásahy vlády zvyšujúce odpočítateľné položky a daňové bonusy, ktoré majú negatívny vplyv na výber dane z príjmov. „Vlády neustále menia základné podmienky a nedodržiavajú nastavenie financovania dohodnuté medzi národnou politickou reprezentáciou a samosprávou, ktorý by malo byť nedotknuteľné. Dôsledkom takéhoto konania môže byť ohrozenie kvality a dostupnosti verejných služieb a predovšetkým udržateľného rozvoja regiónov a ich obyvateľov. V prípade nekompenzovaných výpadkov príjmov krajov vláda priamo spôsobí, že opravíme menej ciest a mostov. Mohlo by sa stať, že ľudia dostanú horšiu sociálnu starostlivosť alebo stredoškolské vzdelanie,“ skonštatoval Viskupič.

Združenie zásadne nesúhlasí ani s tým, že vláda navyšuje ich výdavky, ako napríklad pri navrhovanom zrovnoprávnení financovania verejných, súkromných a cirkevných školských jedální a internátov. V neposlednom rade vláda znižuje príjmy žúp bez náhrady, čoho príkladom je okrem ohlásených zmien napríklad už aj zvýšený daňový bonus na deti od 1. júla 2021.

Združenie samosprávnych krajov navrhuje zavedenie viaczdrojového financovania samosprávnych krajov. Okrem podielu na výbere viacerých daní má záujem o určovanie výšky niektorých z daní, ako to robia obce a mestá. Len takto môže byť zvýšená finančná autonómia krajov, ktorá zabezpečí ich predvídateľné a stabilné financovanie. V opačnom prípade župy nevedia garantovať kvalitu a dostupnosť verejných služieb a už vôbec nie udržateľný rozvoj regiónov a ich obyvateľov.

V záujme zlepšenia kvality a dostupnosti verejných služieb v regiónoch, SK 8 dlhodobo navrhuje výrazné zvýšenie výdavkov miestnych a regionálnych samospráv, ktoré sú u nás aktuálne na úrovni približne 6 % HDP. V územne i počtom obyvateľov podobnom Dánsku to je viac ako 35 %. V Rakúsku zas 17 % a v Českej republike 10 %.

Vláda Slovenskej republiky podľa SK 8 opakovane koná v rozpore s Európskou chartou miestnej samosprávy. Porušuje predovšetkým ustanovenia o finančných zdrojoch miestnych orgánov uvedené v článku 9 Charty. Nedodržiava sa právo miestnych orgánov na primerané vlastné finančné zdroje, s ktorými by mohli v rámci svojich právomocí voľne disponovať, ani ustanovenie, podľa ktorého by vláda mala samosprávy financovať úmerne kompetenciám vyplývajúcim z ústavy alebo zákonov. Článok tiež predpokladá prekonzultovanie prerozdeľovaných zdrojov so samosprávami.

Starohájska ulica 6868/10
917 01 Trnava

+421 335 559 180
info@samospravnekraje.sk

Sledujte nás
2024 © Samosprávne kraje Slovenska
crossmenu