Vláda aj národná rada akceptovali pri „Lex corona“ vo finančnej oblasti požiadavky samosprávnych krajov

Dátum: 03.04.2020

Poslanci Národnej rady SR schválili vládny balík opatrení, tzv. „Lex corona“ Ministerstva financií SR. Vládny návrh zákona obsahoval požiadavky Združenia samosprávnych krajov – SK8.

Samosprávne kraje v tomto aj v budúcom roku očakávajú výrazný výpadok bežných príjmov (podielová daň). Celkový výpadok pre župy, podľa odhadu Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, je viac ako 254 miliónov Eur. Zároveň župy majú významné neplánované výdavky s opatreniami, ktoré prijímajú proti šíreniu COVID-19. Zároveň sa očakávajú nižšie príjmy v spojitosti s uzatvorením jedální a internátov, či obmedzeniami vo verejnej doprave a pod.

1. Prijatý zákon umožní samosprávam používať na krytie bežných výdavkov aj financie z rezervných fondov, kapitálových príjmov a úverov. Cieľom je, aby samosprávy mohli financovať mimoriadne výdavky v súvislosti s koronavírusom, ale aj reagovať na výpadok vlastných príjmov v priebehu najbližšieho obdobia.

2. Zmeny rozpočtu, ktorými sa realizuje použitie peňažných fondov a úverov na úhradu kapitálových, ale i bežných výdavkov, je možné dnes vykonať len do 31.8. príslušného roka. Novela zákona umožňuje predĺžiť tento termín do 31.12, aby samosprávy mohli použiť financie z úveru či peňažných fondov v prípade potreby, až do konca roka.

3. Vláda tiež akceptovala žiadosť SK 8, aby pri nákupoch materiálu, prístrojov, zariadení a služieb za účelom zamedzenia šírenia pandémie a pri bezprostrednom ohrození života mohli župy využívať aj preddavky. To znamená, že bude možné dodávateľom poskytnúť okamžité zálohové platby, a to aj bez existujúceho zmluvného vzťahu. Toto opatrenie urýchľuje proces nákupov nevyhnutných pomôcok v mimoriadnych situáciách.

Všetky tieto prijaté opatrenia zjednodušia samosprávam život a župy budú môcť flexibilnejšie reagovať na aktuálnu situáciu, no neriešia samotné výpadky finančných príjmov rozpočtov samosprávnych krajov. V krátkej čase chcú župy rokovať s ministrom financií o konkrétnych opatreniach, ktoré by riešili očakávaný masívny výpadok v ich príjmoch. Bude veľmi dôležité, aby aktuálna kríza nemala, v konečnom dôsledku, zásadný dopad na poskytovanie služieb pre verejnosť.

Starohájska ulica 6868/10
917 01 Trnava

+421 335 559 180
info@samospravnekraje.sk

Sledujte nás
2024 © Samosprávne kraje Slovenska
crossmenu