Trenčiansky kraj hostil zasadnutie Zhromaždenia združenia SK8

Dátum: 21.03.2024

Združenie samosprávne kraje Slovenska (SK8) zasadalo vo štvrtok 21. marca 2024 v Trenčíne. Županka a župani sa venovali aktuálnym témam v oblasti zdravotníctva, školstva, regionálneho rozvoja, verejnej dopravy aj procesom vedúcim k nastaveniu komplexnej reformy verejnej správy na Slovensku.

Zástupcovia žúp sa dohodli, že v najbližšom čase budú iniciovať rokovanie na Úrade vlády SR za účasti predsedu vlády a ministrov. Cieľom stretnutia bude diskusia o aktuálnych témach a potrebách týkajúcich sa regiónov.

Samosprávne kraje dlhodobo hovoria o investičnom dlhu, pričom na odstraňovanie vlastné zdroje z rozpočtov nestačia. Týka sa to aj internátov, prostredníctvom ktorých župy zabezpečujú študentom stredných škôl ubytovanie, stravovanie, prípravu na vyučovanie aj oddych. Súčasný stav niektorých školských internátov nezodpovedá nárokom 21. storočia. Snahou preto je, aby sa internáty stali plnohodnotným miestom, ktoré spĺňa nároky pre výchovno-vzdelávaciu činnosť. 

„Ako možný zdroj financovania rekonštrukcie a modernizácie stredoškolských internátov vidíme využitie finančných prostriedkov z eurofondov. Je to jedinečná príležitosť na efektívne a zmysluplné čerpanie, ktoré by mali byť na takéto prípady určené,“ uviedol trenčiansky župan a podpredseda SK8 Jaroslav Baška s tým, že s touto požiadavkou sa združenie obráti na MIRRI SR.

Ďalším bodom rokovania, na ktorom sa zástupcovia žúp uzniesli bola požiadavka na vládu SR vo veci prevodu majetkových podielov dopravných spoločností, ktoré nesúvisia s predmetom podnikania MH Manažment, a. s. na samosprávne kraje. Prostredníctvom tejto spoločnosti Slovenská republika vlastní a spravuje majetkové podiely vo viacerých spoločnostiach, ktorých činnosť priamo nesúvisí s predmetom jej podnikania. Do tejto pôsobnosti patria aj menšinové podiely v spoločnostiach, ktoré aktuálne zabezpečujú pravidelnú autobusovú verejnú osobnú dopravu pre niektoré samosprávne kraje.

Združenie reflektovalo aj na vznik Rady vlády SR pre regionálny rozvoj a politiku súdržnosti, ktorá má za cieľ posilňovať postavenie regiónov, miest a obcí, a to vďaka efektívnejšiemu využívaniu eurofondov. SK8 sa zhodlo na tom, že bude iniciovať požiadavku na rozšírenie rady tak, aby v nej každá zo žúp mala svojho zástupcu. Práve župy sú aj podľa zákona zodpovedné za regionálny rozvoj.

Na zasadnutí sa venovali aj ďalším krokom v reforme verejnej správy. Konkrétne vypracovaniu spoločného koncepčného dokumentu SK8-ZMOS za účelom dokončenia decentralizácie s cieľom efektívneho a adresného výkonu zverených kompetencií na všetkých úrovniach verejnej správy. 

“Na Slovensku dlhodobo absentuje funkčný model verejnej správy, ktorý by reflektoval požiadavky modernej krajiny. Problémom ostáva fakt, že naštartovaná decentralizácia z 90. rokov nebola dokončená, čo ústi k prehlbovaniu problémov fungovania samospráv. Dnes sme sa so župankou a županmi zhodli na ďalšom spoločnom postupe pri komplexnej reforme verejnej správy na Slovensku. Určili sme expertný tím odborníkov, ktorý vytvorí koncepčný dokument. Rovnako vytvoríme redakčnú radu SK8, v ktorej bude mať zastúpenie každý región. Stanovili sme si termíny a ďalšie kroky k tomu, aby sme sa dopracovali k spoločnému dokumentu modernizácie samospráv,“ povedal trnavský župan a predseda SK8 Jozef Viskupič.

Zástupcovia samospráv vyjadrili obavy s avizovaným zánikom niektorých detských pohotovostí, o čom tento týždeň informovala ministerka rezortu zdravotníctva. Navyše považujú za nevyhnutné, aby pri zásadných otázkach o zachovaní zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast boli k rokovaciemu stolu pozývaní aj zástupcovia krajov. Dohodli sa, že SK8 bude iniciovať rokovanie s Ministerstvom zdravotníctva SR vo veci nastavenia stratégie APS.

Zhromaždenie sa dohodlo na nasledujúcom zasadnutí, ktoré sa uskutoční koncom mája na území Prešovského samosprávneho kraja.

Záznam z tlačového brífingu je dostupný na YouTube SK8.

Starohájska ulica 6868/10
917 01 Trnava

+421 335 559 180
info@samospravnekraje.sk

Sledujte nás
2024 © Samosprávne kraje Slovenska
crossmenu