Spoločne zvyšujeme potenciál regiónov na Slovensku

Dátum: 20.03.2024

V stredu 20. marca sa v Trnave konalo zasadnutie SK8 odbornej sekcie regionálneho rozvoja za účasti všetkých samosprávnych krajov a viacerých odborníkov.

Členovia sekcie otvorili viaceré aktuálne témy, ktoré sú z pohľadu napredovania samosprávnych krajov špecifické a dôležité:

  • Index regionálneho rozvoja ako nástroj zameraný na hodnotenie skutočného stavu, obmedzení a výziev v jednotlivých sektorových politikách na základe sociálno-demografických, environmentálnych a iných regionálnych dát
  • Vznik regionálnych centier udržateľnej energetiky, ktoré budú nápomocné pri zvyšovaní energetickej sebestačnosti samosprávnych krajov
  • Akčný plán prípravy, implementácie, monitorovania a hodnotenia Programov hospodárskeho rozvoja a sociálne rozvoja
  • SMART koncepcia a iné strategické dokumenty a ich proces posudzovania na životné prostredie
  • Opatrenia Programu Slovensko zamerané na výskum, vývoj a inovácie

Združenie SK8 má vytvorených 12 odborných sekcií pre oblasti identické s pôsobnosťou samosprávnych krajov. Sekcie sú zložené z expertov z každého kraja, ktorí sa pravidelne stretávajú k aktuálnym témam, prerokúvajú legislatívne návrhy zaujímajú spoločné stanoviská.

Starohájska ulica 6868/10
917 01 Trnava

+421 335 559 180
info@samospravnekraje.sk

Sledujte nás
2024 © Samosprávne kraje Slovenska
crossmenu