SK 8 víta pripomienky samosprávnych krajov k návrhu zákona, ktorým sa mení výška minimálnej mzdy

Dátum: 24.07.2020

Združenie samosprávnych krajov SK 8 víta zapojenie sa dvoch krajov do medzirezortného pripomienkového konania k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov. 

Trnavský a Žilinský samosprávny kraj týmto spôsobom vyjadrili zásadný nesúhlas s faktom, že doložka vybraných vplyvov, ktorá je súčasťou materiálu predloženého do MPK, neobsahuje presné finančné vyjadrenie vplyvu návrhu na rozpočet verejnej správy, špeciálne na rozpočty samospráv vrátane samosprávnych krajov. Navyše je uvedené, že tieto vplyvy na rozpočet verejnej správy sú zároveň pozitívne aj negatívne, čo je mätúce a nejasné, a teda si verejná správa nevie utvoriť jasný obraz o vplyve novely zákona. V tomto duchu vznieslo zásadnú pripomienku aj Ministerstvo financií SR a Ministerstvo zdravotníctva SR. 

Tento návrh novely zákona je ďalším z opakujúcich sa príkladov, kedy dochádza k navrhovaniu, respektíve schvaľovaniu zákonov, ktoré spôsobujú samosprávam veľké finančné výpadky bez toho, aby sa k nim mohli vopred vyjadriť zástupcovia krajov, miest a obcí. 

V tejto súvislosti v júni SK 8 podporila zapojenie sa piatich krajov do medzirezortného pripomienkového konania k Návrhu zmien a doplnení Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky (LP/2020/203). Cieľom vznesených zásadných pripomienok bolo posilnenie postavenia samosprávnych krajov a iných orgánov územnej samosprávy v legislatívnom procese, a to špeciálne vo vzťahu k návrhom, ktoré sa ich týkajú alebo majú na ne finančný alebo iný dopad. So vznesenými pripomienkami súhlasili a vyjadrili im podporu Únia miest Slovenska a Združenie miest a obcí Slovenska.

Starohájska ulica 6868/10
917 01 Trnava

+421 335 559 180
info@samospravnekraje.sk

Sledujte nás
2024 © Samosprávne kraje Slovenska
crossmenu