SK 8: chceme, aby o investíciach v regiónoch z Plánu obnovy a odolnosti rozhodovali Rady partnerstva pre integrované územné stratégie

Dátum: 22.12.2021

V zmysle čo najefektívnejšieho prerozdelenia alokácií jednotlivých komponentov Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky, SK 8 požaduje, aby implementácia investícií z tohto finančného mechanizmu vychádzala z projektových zásobníkov integrovaných územných stratégií jednotlivých krajov. Ako županka ažupani považujeme za neefektívne tvoriť ďalší spôsob, respektíve mechanizmus výberu projektov, keďže máme za to, že vďaka viac ako dvojročnej práci na príprave integrovaných územných stratégií, ktoré zahŕňajú aj územia udržateľného mestského rozvoja, vieme jednoznačne povedať, do ktorých území v rámci jednotlivých regiónov je potrebné cieliť investície v jednotlivých sektorových politikách.

Požadujeme tiež, aby rady partnerstva pre integrovaný územný rozvoj jednotlivých regiónov mali rozhodovaciu právomoc o projektoch minimálne v kompetencii územnej samosprávy, teda o budovaní kapacít materských a základných, debarierizácie školskej infraštruktúry, modernizácie knižníc, deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb, cyklodopravných projektoch aprojektoch voblasti energetiky, najmä v rámci obnovy historických budov. Myslíme si, že zloženie jednotlivých komôr rád partnerstva (regionálna, územná, štátna, sociálno-ekonomických partnerov azástupcov území udržateľného mestského rozvoja) má vysokú relevanciu a komplexnosť na to, aby rady partnerstva rozhodovali o projektoch efektívne a cielili investície tam, kde sú naozaj potrebné.

Vneposlednom rade vyzdvihujeme fakt, že pozícia Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky potvrdzuje význam rád partnerstva v rozhodovaní o projektoch týkajúcich sa kompetencií územnej samosprávy, ato bez ohľadu na zdroj financovania, teda aj z Plánu obnovy a odolnosti. Samosprávne kraje aj vďaka doterajším skúsenostiam z implementácie regionálnych operačných programov sú pripravené prevziať aj kompetencie sprostredkovateľa podľa § 5 Zákona č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti.

Starohájska ulica 6868/10
917 01 Trnava

+421 335 559 180
info@samospravnekraje.sk

Sledujte nás
2024 © Samosprávne kraje Slovenska
crossmenu