Samosprávne kraje nesúhlasia s novelou cestného zákona

Dátum: 11.03.2024

Na prelome mesiacov február a marec prišlo Ministerstvo dopravy SR v krátkom čase s ďalším návrhom novely cestného zákona č. 135/1961, ktorý z pohľadu samospráv zvyšuje byrokraciu a je v rozpore s myšlienkou decentralizácie a zefektívnenia systému verejnej správy.

Za týmto účelom minulý týždeň iniciovalo združenie SK8 stretnutie s ministerstvom, kde boli štátnemu tajomníkovi Igorovi Chomovi komunikované výhrady samosprávnych krajov.

Hlavné body novely, s ktorými kraje nesúhlasia:

  • Dopravné inšpektoráty SR by novelou vydávali záväzné stanoviská pri osádzaní dopravného značenia či dopravných zariadení, čo by predstavovalo zásah do právomocí samosprávnych krajov ako správcov ciest II. a III. triedy. V praxi to znamená, že akákoľvek drobná zmena či doplnenie dopravného značenia na príslušnej ceste by muselo byť zaslané na vyjadrenie ministerstvu. To isté platí aj v prípade dočasného dopravného značenia. Výsledkom by bolo predĺženie lehoty na rozhodnutie a vysoká administratívna záťaž bez pridanej hodnoty.
  • Zároveň posledný návrh 6-násobne zvyšuje pokutu za neplnenie opatrenia ministerstva až do výšky 200 000 eur s možnosťou opakovaného sankcionovania až do 600 000 eur. Takéto zvýšenie môže na určité subjekty pôsobiť likvidačne.
  • Návrh navyše nebol predložený v štandardnom procese, ale opakovane v skrátenom legislatívnom konaní.

Do budúcna žiadame, aby všetky legislatívne návrhy týkajúce sa samospráv boli dopredu pripravované v aktívnom partnerskom dialógu so zástupcami samosprávnych krajov.

Starohájska ulica 6868/10
917 01 Trnava

+421 335 559 180
info@samospravnekraje.sk

Sledujte nás
2024 © Samosprávne kraje Slovenska
crossmenu