Predstavujeme výsledky prieskumu verejnej mienky

Dátum: 28.05.2024

Združenie SK8 predstavilo prieskum verejnej mienky o vnímaní obyvateľov samosprávnych krajov v oblastiach regionálneho rozvoja, eurofondov, stredoškolského vzdelávania, sociálnych služieb a cestovného ruchu. Prieskum realizovala agentúra Median SK v období do 30. apríla do 7. mája 2024 na reprezentatívnej vzorke 1006 respondentov vo veku od 18 rokov.

Podľa výsledkov prieskumu až 48% respondentov vo svojom živote nepociťuje prínos z projektov financovaných z eurofondov. Prínos pociťujú hlavne mladší obyvatelia do 39 rokov. Z hľadiska vplyvu členstva Slovenska v Európskej únii takmer polovica respondentov uviedla, že to má pozitívny vplyv hlavne na zlepšovanie oblasti ako životné prostredie a environmentálne investície (48%), ekonomický rast (46%) a zlepšovanie kvality života (45%).

Až 84% respondentov si myslí, že o rozvoji a problémoch regiónov by sa malo rozhodovať na úrovni územnej samosprávy. Medzi najdôležitejšie oblasti rozvoja regiónov z pohľadu investícií respondenti označili zdravotnú starostlivosť (63%), dopravnú infraštruktúru (55%), životné prostredie (42%) a školstvo (40%). Na druhej strane za menej dôležité oblasti rozvoja považujú výskum, vývoj a inovácie (11%), priemysel (12%), šport (18%) a kultúru (19%). 

V oblasti stredoškolského vzdelávania vyjadrilo spokojnosť so súčasnou kvalitou 49% respondentov. Veľká väčšina hodnotí všetky aspekty stredoškolského vzdelávania ako priemerné až podpriemerné. Najlepšie hodnotené oblasti boli poskytované vedomosti, kvalita pedagógov a sociálna rovnosť a inklúzia. Za najväčší problém dopytovaní považujú nedostatočné financovanie zo strany štátu, reflektovanie potrieb súčasného trhu práce a učené zručnosti (ako napr. kritické myslenie). Na základe uvedeného dostali respondenti otázku potreby previazanosti systému vzdelávania so štátmi EÚ. V tomto kontexte sa takmer 60% vyjadrilo o potrebe vytvoriť koordinovaný systém. Špecifikom bolo, že so stúpajúcim vekom respondentov. klesal podiel súhlasných odpovedí k tejto otázke.

V prípade kvality sociálnych služieb prevažuje nespokojnosť u 52% respondentov oproti 39% spokojných. Samotná nespokojnosť prevláda vo všetkých samosprávnych krajov okrem Prešovského samosprávneho kraja. Za pozitíva v sociálnych službách považujú dopytovaní hlavne profesionalitu personálu a ich samotný prístup či komunikáciu. Za problematické považujú hlavne kapacitu a dostupnosť sociálnych služieb.

Pri cestovnom ruchu prevažovala s kvalitou služieb spokojnosť u 59% respondentov, pričom pozitívne sa vyjadrili hlavne občania žijúci vo väčších mestách. Tento trend bol zaznamenaný pri všetkých samosprávnych krajov. Za dobrú správu pre slovenské regióny považujeme, že 62% dopytovaných preferuje dovolenku na Slovensku. Naproti tomu veková kategória do 29 rokov preferuje dovolenku v zahraničí (61%).

Starohájska ulica 6868/10
917 01 Trnava

+421 335 559 180
info@samospravnekraje.sk

Sledujte nás
2024 © Samosprávne kraje Slovenska
crossmenu