Predsedovia krajov sa stretli v Trnavskom kraji. Rokovali o reforme verejnej správy, školstve aj inováciách v regiónoch.

Dátum: 27.10.2023

Zhromaždenie združenia SK8 zasadalo vo štvrtok 26. októbra 2023 v obci Krakovany v Trnavskom kraji za účasti zástupcov všetkých ôsmich samosprávnych krajov. Témou rokovania bola reforma verejnej správy, školstvo aj Memorandum s Alianciou pre sociálnu ekonomiku na Slovensku.

Zástupcovia SK8 sa zhodli, že ich ambíciou je stretnutie s novou vládou a zástupcami jednotlivých ministerstiev, pričom chcú byť aktívni aktéri aj pri tvorbe Programového vyhlásenia vlády (PVV).

“Ambíciou zástupcov SK8 je, aby bola nová vláda a ich politické rozhodnutia v súlade s potrebami samosprávnych krajov a ich obyvateľov. Preto je podstatné, aby sme v novom volebnom období nadviazali partnerskú spoluprácu so zástupcami štátu, a zároveň je naším zámerom prispieť aj do Programového vyhlásenia vlády, ktoré môže ovplyvniť úspešnosť rozvoja krajov. Navyše, prierezových tém na linke obec, mesto, kraj a štát je mnoho,” povedal trnavský župan a predseda SK8 Jozef Viskupič.

Županka a župani v Krakovanoch schválili štatút ocenenia Cena regiónov, ktorého prvý ročník sa uskutoční budúci rok. Ide o celoštátne ocenenie SK8 za mimoriadny prínos k rozvoju samosprávnych krajov a regiónov. Cieľom je podporiť aktívnych obyvateľov v regiónoch Slovenska, zviditeľniť ich výsledky a verejne im poďakovať.

Prejednávaná bola aj reforma verejnej správy, ku ktorej predstavitelia krajov zaujali jednotný postoj. Zhodli sa na potrebe vypracovať pozičný dokument SK8 reprezentujúci pohľad všetkých samosprávnych krajov na to, ako má vyzerať decentralizácia verejnej správy po kompetenčnej aj finančnej stránke. Aktívne zapojenie sa do Programového vyjadrenia vlády (PVV) bude vychádzať aj z memoranda o spolupráci „Samospráva ako partner“, ktorý župy ešte pred voľbami pripravili a odkomunikovali jedenástim politickým stranám a hnutiam.

SK8 považuje za dôležité zaoberať sa problematikou regionálnych inovácií. Z toho dôvodu bola zriadená odborná sekcia inovácií, ktorá bude spájať kľúčových aktérov z krajských inovačných centier a krajských rozvojových agentúr za účelom výmeny know-how, prepájanie krajov a celkový rozvoj inovácií v krajoch. Podstatnou témou zasadnutia bola aj aj oblasť školstva a podpora systému duálneho vzdelávania.

Okrem toho, županka a župani na zasadnutí privítali zástupcov viacerých združení a inštitúcií. Z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny informovali o úspešne zrealizovanom projekte “SPACE” centier práce s mládežou v Banskobystrickom kraji a o pripravovanej podpore, aby takéto centrá vznikli aj v ostatných samosprávnych krajoch. Združenie “Ochráň ma” predstavilo problematiku bezpečného používania internetu s cieľom vyčistenia slovenského internetu od detskej pornografie.

V poobedných hodinách prišlo k podpisu Memoranda medzi členmi SK8 a Alianciou pre sociálnu ekonomiku na Slovensku. Cieľom spolupráce je podpora trvalo udržateľného zamestnávania dlhodobo nezamestnaných, zdravotne postihnutých, či ľudí bez domova, ale aj rozšírenie cirkulárnej ekonomiky.

Starohájska ulica 6868/10
917 01 Trnava

+421 335 559 180
info@samospravnekraje.sk

Sledujte nás
2024 © Samosprávne kraje Slovenska
crossmenu