Memorandum o spolupráci so Slovenskou komorou architektov

Dátum: 03.06.2024

Na minulotýždňovom zasadnutí Zhromaždenia SK8 bolo všetkými županmi podpísané memorandum o spolupráci medzi SK8 a Slovenskou komorou architektov.

Slovenská komora architektov (skrátene „SKA“) je samosprávnou stavovskou organizáciou s preneseným výkonom štátnej moci, ktorá reguluje výkon povolania architekt a podieľa sa na ochrane verejných záujmov v oblasti architektúry a urbanizmu.

Na základe memoranda budú obidve strany spolupracovať najmä vo forme:

  • Odbornej podpory pri príprave súťaží návrhov;
  • Organizácie vzdelávaco-osvetových aktivít a poradenstva v oblastiach spolupráce;
  • Partnerstiev v rámci spoločných projektov;
  • Vzájomného poskytovania informácií o aktivitách strán memoranda a o možnostiach zapojenia členov SKA do projektov SK8;
  • Podpory pri prípadnom vytvorení strategických útvarov pre architektúru a územné plánovanie na úrovni samosprávnych krajov.

„SKA sa dlhodobo snaží o propagáciu kvalitnej architektúry, stavebnej kultúry a udržateľný rozvoj vystavaného prostredia a krajiny. Túto úlohu však nemôžeme napĺňať sami. Potrebujeme k tomu rovnako odhodlaných partnerov z prostredia verejnej správy, samospráv, občianskej spoločnosti a odbornej verejnosti. Teší nás, že so združením SK8 nachádzame spoločnú reč nielen v téme architektonických súťaží, ale aj v ďalších oblastiach ako sú územné plánovanie, stavebná legislatíva, riešenie dopadov klimatickej krízy či vzdelávanie a osveta,“ uviedla Nora Vranová, predsedníčka Slovenskej komory architektov.

Veríme, že podpis memoranda je len začiatok rozvoja užšej spolupráce medzi SKA a samosprávnymi krajmi.

Starohájska ulica 6868/10
917 01 Trnava

+421 335 559 180
info@samospravnekraje.sk

Sledujte nás
2024 © Samosprávne kraje Slovenska
crossmenu