Moderná regionálna samospráva pracuje už 20 rokov

Dátum: 04.10.2021

Zhromaždenie SK 8, združenia samosprávnych krajov, zasadalo vo štvrtok 30. septembra 2021 v Oponiciach v Nitrianskom kraji. Županka a župani diskutovali o témach reformy zdravotnej starostlivosti, zefektívnení financovania sociálnych služieb či zapojení sa do príprav nového zákona o verejnej doprave. 

„Prvé voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konali 1. decembra 2001. To znamená, že onedlho oslávime 20 rokov fungovania modernej regionálnej samosprávy na Slovensku. V období pandémie ochorenia Covid-19 sme opakovane dokázali, ako rýchlo sa vieme adaptovať a pomáhať ľuďom v regiónoch. Z poverenia vlády zabezpečujeme očkovanie, aktuálne podávanie tretích dávok vakcín. Sme presvedčení, že to je solídnym podkladom na posilnenie kompetencií a zadekvátnenie ich financovania v záujme rozvoja verejných služieb,“ uviedol predseda SK 8 a trnavský župan Jozef Viskupič.

Županka a župani sa zhodli, že proces reformy zdravotnej starostlivosti – ambulantnej aj ústavnej – musí byt realizovaný za úzkej súčinnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky so samosprávnymi krajmi. Ambíciou krajov je prispieť k zlepšeniu dostupnosti a kvality zdravotnej starostlivosti v regiónoch. 

Diskusia sa viedla aj o pripravovanej novele zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, ktorú kraje pripomienkovali a následne sa ich zástupcovia zúčastnili rozporových konaní. Aj v ďalších fázach legislatívneho procesu budú trvať na systémovom zefektívnení financovania sociálnych služieb tak, aby reflektovalo na skutočné náklady. Navrhujú napríklad, aby sa fixne stanovil finančný príspevok na prevádzku a zaviedol mechanizmus jeho valorizácie. Podľa predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej, „je potrebné aby ministerstvo uvažovalo o viaczdrojovom financovaní. Ak by chcelo vyhovieť krajom a finančný príspevok na odkázanosť by dostávali aj verejní poskytovalia, došlo by k nastaveniu financovania troma samostatnými zdrojmi, ktoré by sa navzájom neovplyvňovali a malo by to niekoľko výhod, ako napríklad stabilné a predvídateľné financovanie neverejných poskytovateľov, či na druhej strane presné plánovanie nárokov na rozpočty samosprávnych krajov.“ Témou stretnutia bolo aj efektívne zabezpečovanie prímestskej autobusovej dopravy v najbližších rokoch. Zástupcovia SK 8 sa chcú podieľať na tvorbe nového zákona o verejnej doprave a presadzovať silnejšie postavenie krajov voči dopravcom, ktorí poskytujú dopravné služby vo verejnom záujme. Súčasne budú rokovať s predstaviteľmi Úradu pre verejné obstarávanie vo veci reformy zákona o verejnom obstarávaní a výkladu niektorých ustanovení zákona č. 56/2021 Z. z. o cestnej doprave.

Hospodárska sekcia SK 8 identifikovala potrebu zjednodušenia zdĺhavých a finančne náročných procesov majetkovo-právneho usporiadania pozemkov pod stavbami vo vlastníctve samosprávnych krajov, najmä pod cestami II. a III. triedy. Bude iniciovať rokovania na expertnej úrovni so zástupcami Združenia miest a obcí Slovenska a jednotlivých ministerstiev.

Starohájska ulica 6868/10
917 01 Trnava

+421 335 559 180
info@samospravnekraje.sk

Sledujte nás
2024 © Samosprávne kraje Slovenska
crossmenu