Konferencia SK8 bola o podpore EÚ zo strany slovenských regiónov

Dátum: 21.05.2024

Združenie Samosprávne kraje Slovenska (SK8) zorganizovalo v utorok 21. mája 2024 v priestoroch Kultúrneho centra Ponton v Bratislave konferenciu Z EURÓPY DO REGIÓNOV - Ako sa priblížiť moderných európskym regiónom. Zástupcovia žúp a ďalší hostia diskutovali o postavení a dôležitosti samosprávnych krajov v európskom priestore.

Európska únia prináša pre svojich členov mnoho benefitov, ako sú voľný pohyb tovarov, práce, služieb a kapitálu, čím pomáha zlepšovať ekonomický potenciál krajín. Napriek tomu zostáva mnoho atribútov, ktoré sú naprieč Európou rozdielne. Aj preto je dlhodobým cieľom únie budovať konkurencieschopný európsky priestor a rovnováhu medzi regiónmi.

Hlavnou myšlienkou konferencie bolo prepojenie regiónov s Európskou úniou, ktoré môžeme vnímať ako komplex viacerých foriem a spôsobov. Na jednej strane to je rozvoj regiónov aj vďaka finančným zdrojom z únie a benefitmi vyplývajúcimi z nášho členstva v nej. Na druhej strane to zároveň znamená približovanie našich regiónov k tým vyspelejším v Európe. To nie je len teória od stola. Máme reálne výsledky a pozitívne príklady praxe, ktoré ukazujú ako sa aj vďaka členstvu v únii samosprávy zmenili,” povedal predseda SK8 a trnavský župan Jozef Viskupič.

Diskutujúci sa zhodli, že Slovensko aj naďalej trápia prehlbujúce sa regionálne rozdiely, ktoré sa aj napriek niekoľkým poskytnutým miliardám eur z Európskej únie nedarí zmierňovať. Za najväčšie negatívum považujú hlavne ich neefektívne využívanie. Tieto zdroje sú využívané hlavne na opatrenia, ktoré by mal riešiť štát. Finančné zdroje, ktoré má Slovensko k dispozícií je potrebné smerovať prioritne do oblastí, ako je napríklad veda, výskum a inovácie, ktoré pomôžu zvýšiť ekonomickú úroveň krajiny a byť tak viac konkurencieschopné so západnými regiónmi. V diskusiách zaznela zhoda aj na to, že rozhodnutia by mali byť robené zdola nahor, a teda v regiónoch.

Konferencia SK8 bola rozdelená do tematických panelových diskusií kopírujúce svojou obsahovou stránkou problematiky, ktoré sú z pohľadu samosprávnych krajov vysoko aktuálne. Počas podujatia boli predstavené aj výsledky prieskumu, ktorý zrealizovalo združenie SK8 v spolupráci s agentúrou MEDIAN SK, podľa ktorého až 84 % obyvateľov si želá aby sa o rozvoji regiónov rozhodovalo na úrovni samosprávy.

„Regionálna politika EÚ je najrozsiahlejšou investičnou politikou Únie. Jej cieľom je posilňovať hospodársku súdržnosť a podporovať prosperitu vo všetkých regiónoch. S rozpočtom 392 miliárd eur na obdobie rokov 2021-2027, čo predstavuje takmer tretinu celkového rozpočtu EÚ, investuje do kľúčových oblastí ako tvorba pracovných miest, podpora konkurencieschopnosti a hospodárskeho rastu, zlepšovanie kvality života a udržateľný rozvoj v regiónoch. Význam a prínosy politiky súdržnosti potvrdzuje aj prieskum Eurobarometra z leta 2023, podľa ktorého drvivá väčšina (86%) občanov Slovenska vníma pozitívny vplyv projektov financovaných z prostriedkov EÚ na rozvoj regiónov. Za najdôležitejšie oblasti, kam majú smerovať investície z regionálnej politiky, považujú vzdelávanie, zdravotnú a sociálnu infraštruktúru. Na rozvoj týchto, ale aj ďalších oblastí, má Slovensko v období 2021-2027 k dispozícii viac ako 16 miliárd eur z prostriedkov EÚ,"  povedal vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Vladimír Šucha

Jedna z panelových diskusií sa zaoberala dôležitosťou Európskej únie pre rozvoj regiónov. Diskutujúci sa zhodli, že EÚ predstavuje neodmysliteľnú súčasť pre samosprávne kraje, pre zvyšovanie ich konkurencieschopnosti, atraktivity a zvyšovania kvality života obyvateľov. V nasledujúcich panelových diskusiách sa diskutujúci venovali problematikám stredoškolského vzdelávania, sociálnych služieb a cestovného ruchu, ktoré sektorovo významne ovplyvňujú kvalitu poskytovaných služieb.

Záznam z panelových diskusií nájdete zverejnený na našom YouTube kanáli.

Starohájska ulica 6868/10
917 01 Trnava

+421 335 559 180
info@samospravnekraje.sk

Sledujte nás
2024 © Samosprávne kraje Slovenska
crossmenu