Konferencia SK 8: Budúcnosť regionálnej samosprávy na Slovensku

Dátum: 12.11.2019

Zámerom konferencie bolo otvoriť konštruktívnu diskusiu o kompetenciách a výzvach verejnej správy, ktoré v Slovenskej republike zabezpečuje štátna správa a územná samospráva. Na konferencii vystúpili predstavitelia samosprávnych krajov, ktorí prezentovali návrhy, ako by bolo  možné lepšie zabezpečovať verejné služby pre obyvateľov regiónov. Na konferenciu prijali pozvanie predstavitelia vlády Slovenskej republiky, Združenia miest a obcí Slovenska, Únie miest Slovenska a Asociácie krajov Českej republiky.

Konferenciu moderovali moderátori Zuzana Gabrižová (šéfredaktorka Euractiv Slovensko), Marián Koreň (editor Euractiv Slovensko). Prvý panel s názvom "Výzvy financovania moderjenj samosprávy" poukazoval na proces neukončenej decentralizácie verejnej správy a na prehodnocovanie rozsahu kompetencií krajov.

S úpravou kompetenčného rámca úzko súvisí financovanie krajov. Relatívne nestabilné príjmy krajov citlivo reagujú na politický a ekonomický vývoj. V tomto smere sú kraje oproti mestám a obciam ešte zraniteľnejšie, pretože nemajú vlastné príjmy. Navyše, rozpočty krajov sú v ostatnom čase zaťažované zvýšenými nárokmi na prenesený výkon štátnej správy a vládnymi opatreniami, ktoré často nenachádzajú oporu v adekvátnom dofinancovaní.  Návrhy na zmenu financovania krajov môžeme zhrnúť do dvoch oblastí. Môžu byť komplexné, kde sa stretávame s úvahami o zavedení daňového mixu, alebo viazané na konkrétne kompetenčné oblasti, ako je napríklad návrhov na zriadenie „cestného fondu.“ Nad rámec vnútroštátneho financovania, SK 8 aktuálne rokuje s predstaviteľmi vlády Slovenskej republiky o nastavení čerpania eurofondov v novom programovom období 2021-2017. Kľúčovými výzvami sú rýchlejšia implementácia eurofondov a zmysluplnosť podporovaných projektov.

O potenciály rozvoja dôstojného života v regiónoch sa hovorilo v druhom panely. Kraje zaznamenávajú zintenzívňujúci sa vplyv demografických zmien v oblastiach sociálnej starostlivosti, zdravotníctva, či školstva. Zvyšuje sa tlak na rozširovanie kapacít v zariadeniach sociálnych služieb, ako aj na ich kvalitu. V oblasti zdravotníctva je okrem zabezpečovania dostupnej zdravotnej starostlivosti  aktuálnou výzvou aj schopnosť prinášať najmodernejšie diagnostické a liečebné postupy. V oblasti školstva kraje čelia narastajúcej potrebe inkluzívneho vzdelávania. Navyše, v kontexte dynamických zmien štruktúry ekonomiky, kraje musia zvyšovať mieru uplatnenia absolventov na trhu práce pružným rozvojom duálneho a celoživotného vzdelávania. V súčasnosti však rozvoj verejných služieb v uvedených troch oblastiach brzdí potreba odstraňovania investičného a modernizačného dlhu, čo nás znova nepriamo odkazuje na problematiku neukončenej decentralizácie.

Témou záverečného panelu boli cesty k udržateľnému rastu regiónov. Hovorilo sa o možnostiach krajov rozvíjať dopravnú a digitálnu infraštruktúru. Obecné i regionálne samosprávy vyvíjajú úsilie prispôsobiť sa požiadavkám formulovaných v nových politických cieľoch Európskej komisie. Ide o výzvy na smerovanie k udržateľnej spoločnosti, digitalizáciu služieb, smart riešenia, ale aj na posilňovanie environmentálnej zodpovednosti. Nevyhnutnosť znižovania uhlíkovej stopy a mitigácie negatívnych dopadov zmeny klímy  otvárajú diskusiu aj o perspektíve zelenej mobility. V kontexte krajov sa táto téma spája so zlepšovaním dopravnej infraštruktúry, skvalitňovaním a integráciou dopravných systémov a v konečnom dôsledku s rozšírením kompetencií krajov v uvedených oblastiach. Doprava, ako aj kultúra, cestovný ruch, regionálny rozvoj, podpora podnikania, či výskum a inovácie významne presahujú rámec miest a obcí.

Nadregionálny charakter týchto tém dokazuje, že medzistupeň medzi lokálnou a národnou úrovňou správy vecí verejných je nenahraditeľný.Konferencia sa konala dňa 25. októbra 2019 v Historickej budove Národnej rady Slovenskej republiky v Bratislave.

Starohájska ulica 6868/10
917 01 Trnava

+421 335 559 180
info@samospravnekraje.sk

Sledujte nás
2024 © Samosprávne kraje Slovenska
crossmenu