Hodnotenie regionálnych rozdielov bude prebiehať komplexnejšie

Dátum: 27.06.2024

Vo štvrtok 26. júna sa uskutočnilo pracovné stretnutie krajských odborníkov na regionálny rozvoj s predstaviteľmi Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR k príprave zákona o podpore prioritných okresov.

Posudzovanie stavu rozvoja okresov už nebude prebiehať iba na základe miery nezamestnanosti, ale budú sa hodnotiť aj demografické trendy, dostupnosť verejných služieb či obslužnosť územia. Štát tak získa komplexnejší obraz o miere rozvinutosti regiónov naprieč Slovenskom, čo mu umožní definovať prioritné, resp. menej rozvinuté, okresy.

Na stretnutí sme dostali prísľub, že samosprávne kraje budú zastúpené v riadiacich výboroch prioritných okresov, kde budú garantovať súlad s vyššími plánovacími dokumentmi relevantnými pre územie okresu.

Vítame iniciatívu ministerstva objektívnejšie posudzovať prioritné okresy, považujeme však za potrebné pokračovať v nastavenom trende a vytvoriť komplexný regionálny ukazovateľ, ktorý ako jediný bude posudzovať smerovanie regionálneho rozvoja.

Vďaka týmto podmienkam budú štát aj samosprávne kraje vedieť lepšie vytvárať opatrenia na znižovanie regionálnych rozdielov, ktoré budú mať zásadný vplyv na socioekonomický rozvoj a kvalitu života občanov v jednotlivých územiach.

Starohájska ulica 6868/10
917 01 Trnava

+421 335 559 180
info@samospravnekraje.sk

Sledujte nás
2024 © Samosprávne kraje Slovenska
crossmenu