Fungovanie samosprávnych krajov je ohrozené kvôli vysokým cenám energií, s ministrom hospodárstva rokovali o riešení praktických problémom

Dátum: 01.02.2023

Predstavitelia združenia samosprávnych krajov SK 8 v utorok 24. januára 2023 rokovali so zástupcami Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o podrobnostiach riešení na zvládnutie energetickej krízy. Upozornili, že v doterajšom konaní Vlády Slovenskej republiky nebol kladený dôraz na pomoc samosprávam vrátane žúp a organizácií v ich zriaďovateľskej pôsobnosti. Požiadali o urýchlené nastavenie mechanizmov kompenzácií, a tiež o pretavenie politických prísľubov cenových hladín pre jednotlivé komodity do konkrétnych vyhlášok a usmernení pre dodávateľov, prípadne aj odberateľov. 

„Minister Hirman rýchlo reflektoval na našu žiadosť o stretnutie. Zrekapitulovali sme mu aktuálne problémy, ktorým čelia samosprávne kraje v oblasti energetiky. Považovali sme za dôležité mu predstaviť pohľad z praxe, aby pripravovaná pomoc bola čo najadresnejšia. Bez nej bude ohrozené fungovanie vyšších územných celkov a ich základných kompetencií, ktorými sú napríklad poskytovanie špecializovanej sociálnej starostlivosti, vzdelávanie v stredných školách alebo zabezpečovanie prímestskej autobusovej dopravy. Kladne vnímame otvorenosť ministerstva na pokračovanie vo vzájomnom dialógu, ktorý doteraz chýbal. Budú k nemu prizvaní aj zástupcovia miest a obcí,“ uviedol predseda SK 8 a trnavský župan Jozef Viskupič. 

Medzi aktuálne problémy, ktorým samosprávy čelia v oblasti energií, patrí úhrada preddavkových faktúr za energie, ktorých výška sa medziročne zvýšila niekoľkonásobne. 

Hrozí, že pri súčasných cenách médií sa pomoc v podobe stanovenia cenových stropov môže minúť účinku, keďže médium bude obchodované pod hranicu stropu.

Odberatelia napriek tomu zaplatia vyššie ceny z dôvodu značného zvýšenia poplatkov za distribúciu, napríklad tarify za straty z 6,20 EUR/MWh na 52 EUR/MWh, na ktoré sa schéma pomoci nevzťahuje. 

Pri elektrine a plyne doposiaľ neboli známe detaily realizácie kompenzácií pre dodávateľov, z ktorých by mali úžitok organizácie v pôsobnosti samospráv.

Súčasne platí, že subjekty spadajúce pod samosprávu a štátnu správu, ako napríklad domovy mládeže, študentské domovy alebo zariadenia sociálnych služieb, neboli zaradené do aktuálnej schémy pomoci týkajúcej sa dodávky tepla cez systém centrálneho zásobovania. Zástupcovia združenia SK 8 žiadali, aby sa aj pri teple uplatňovali rovnaké kompenzačné mechanizmy pre župné organizácie ako tomu je už v prípade domácností. V opačnom prípade budú samosprávy nútené premietnuť zvýšené ceny energií do zvýšenia poplatkov klientov zariadení sociálnych služieb či študentov ubytovaných v internátoch.

Minister deklaroval, že Ministerstvo hospodárstva SR má pripravenú výzvu na kompenzáciu platieb za plyn a elektrickú energiu, ktorá by mala byť spustená v polovici februára a bude pokrývať aj subjekty verejnej správy. Čo sa týka distribučných poplatkov a ich navýšenia, minister uviedol, že to zatiaľ nie je predmetom diskusie. Pokiaľ ide o kompenzácie v oblasti tepla, zástupcovia SK 8 predložili ministerstvu konkrétny návrh na riešenie pre zraniteľné subjekty ako sú napríklad domovy sociálnych služieb alebo školské internáty.

Starohájska ulica 6868/10
917 01 Trnava

+421 335 559 180
info@samospravnekraje.sk

Sledujte nás
2024 © Samosprávne kraje Slovenska
crossmenu