Zástupcovia združenia Samosprávne kraje Slovenska (SK8) a Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) so znepokojením sledujú snahy predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyen oslabiť kohéznu politiku Európskej únie, ktorej vzorom by mohol byť model nástroja obnovy a odolnosti, tzv. Recovery and Resilience Facility - RRF. 

Podľa tohto modelu by došlo k centralizácii eurofondov, čo by vo výraznej miere oslabilo efektívnosť tejto politiky po roku 2027, keďže modelu chýbajú zásady prístupu založeného na územiach, konvergencii, viacúrovňovom riadení a partnerstve, ktoré sú pre súčasnú kohéznu politiku jedinečné. Nový model predstavila v rámci svojej opätovnej kandidatúry na predsedníčku Európskej komisie, pričom združenia SK8 a ZMOS zdieľajú obavy predsedu Európskeho výboru regiónov, Vasco Alves Cordeira. Nový model je v rozpore s cieľom Zmluvy pre Územnú kohéziu (článok 174 Zmluvy o fungovaní EÚ).

Kohézna politika EÚ má strategický význam pre všetky európske regióny a dlhodobo prispieva k ekonomickému rastu, sociálnej súdržnosti a udržateľnému rozvoju územia na základe jeho potrieb. Akékoľvek oslabenie tejto politiky by mohlo negatívne ovplyvniť regióny a ich schopnosť reagovať na nové potreby a výzvy.

“Vyzývame na zachovanie silnej kohéznej politiky, ktorá rešpektuje princípy partnerstva a subsidiarity, ako aj na zabezpečenie dostatočných finančných prostriedkov pre územných aktérov na obdobie 2028-2034. Zároveň je potrebné posilniť dialóg medzi Európskou komisiou a európskymi regiónmi, aby sa zabezpečilo, že práve obce, mestá a kraje priamo v území budú mať významnú úlohu pri príprave a realizácií kohéznej politiky EÚ. Našou dlhodobou snahou je regionálne rozdiely zmierňovať, nie naopak,” povedal predseda SK8 a trnavský župan Jozef Viskupič.

Zástupcovia samospráv sú presvedčení, že zachovanie silnej kohéznej politiky EÚ je nevyhnutným predpokladom pre zabezpečenie harmonického vývoja EÚ. Regionálne rozdiely v rámci EÚ v kontexte jednotného trhu bez silnej kohéznej politiky krytej adekvátnymi finančnými zdrojmi predstavujú výrazné riziko prehlbovania rozdielov regiónov v rámci EÚ a v konečnom dôsledku neželaného zníženia dôveryhodnosti EÚ u obyvateľov členských štátov.

V nadväznosti na súčasné európske diskusie o zmene smerovania kohéznej politiky združenia ZMOS a SK8 sa pripojili k iniciatíve Kohéznej aliancie. Deklarácia tejto aliancie bola prijatá na Európskom summite miest a regiónov v marci 2024 a podporuje pokračovanie kohéznej politiky ako základného piliera EÚ.

“Mestá, obce a regióny sú základnými poskytovateľmi verejných služieb a významnými verejnými investormi. Vykonávajú kompetencie v oblastiach, v ktorých môže EÚ prijímať nariadenia, ako napríklad výstavba a infraštruktúra, doprava a mobilita, vzdelávanie, voda a odpadové hospodárstvo, sociálne začlenenie, životné prostredie, prispôsobovanie sa zmene klímy, miestny a regionálny hospodársky rozvoj, zdravie a ďalšie. Odhaduje sa, že 70 % regulácií EÚ si vyžaduje implementáciu opatrení na miestnej alebo regionálnej úrovni. V tejto súvislosti je prirodzené pokračovať v kohéznom a územnom prístupe v budúcej kohéznej politike EÚ s dostatočnou flexibilitou na financovanie nových priorít vychádzajúcich z potrieb územia. Miestny a integrovaný územný prístup sa musí odrážať vo všetkých fondoch a politikách EÚ, pretože tie sa nakoniec implementujú v našich obciach, mestách a regiónoch,” uviedol Jozef Božik, predseda ZMOS.

Združenia SK8 a ZMOS preto v tejto veci dňa 15. júla 2024 adresovali list novozvoleným slovenským poslancom v Európskom parlamente a predsedovi Európskeho výboru regiónov, aby zdôraznili dôležitosť územnej, sociálnej a hospodárskej súdržnosti počas vypočúvania a hlasovania v Európskom parlamente o znovuzvolení Ursuly von der Leyen za predsedníčku Európskej komisie, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 18. júla 2024.

V priebehu nasledujúcich mesiacov oslovia združenia všetkých slovenských europoslancov s pozvaním na stretnutie k spoločnému stolu ku kohéznej politike po roku 2027.

S príchodom leta Vás pozývame na cestu po menej známych, no o to úžasnejších miestach v našich krásnych regiónoch Slovenska.

Pripravili sme pre vás tipy na výlety, ktoré odhalia skryté poklady, zaujímavé príbehy a nádherné zákutia, o ktorých ste možno ani netušili. Postupne vám predstavíme štyri unikátne miesta z každého samosprávneho kraja, ktoré sa určite oplatí navštíviť.

Sledujte nás a nechajte sa inšpirovať k novým dobrodružstvám a objavovaniu Slovenska!

Všetky príspevky nájdete na sociálnych sieťach združenia SK8:

#ObjavteRegionySlovenska #vylet #cestujeme #SK8 #samospravnekraje #regiony

Vo štvrtok 26. júna sa uskutočnilo pracovné stretnutie krajských odborníkov na regionálny rozvoj s predstaviteľmi Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR k príprave zákona o podpore prioritných okresov.

Posudzovanie stavu rozvoja okresov už nebude prebiehať iba na základe miery nezamestnanosti, ale budú sa hodnotiť aj demografické trendy, dostupnosť verejných služieb či obslužnosť územia. Štát tak získa komplexnejší obraz o miere rozvinutosti regiónov naprieč Slovenskom, čo mu umožní definovať prioritné, resp. menej rozvinuté, okresy.

Na stretnutí sme dostali prísľub, že samosprávne kraje budú zastúpené v riadiacich výboroch prioritných okresov, kde budú garantovať súlad s vyššími plánovacími dokumentmi relevantnými pre územie okresu.

Vítame iniciatívu ministerstva objektívnejšie posudzovať prioritné okresy, považujeme však za potrebné pokračovať v nastavenom trende a vytvoriť komplexný regionálny ukazovateľ, ktorý ako jediný bude posudzovať smerovanie regionálneho rozvoja.

Vďaka týmto podmienkam budú štát aj samosprávne kraje vedieť lepšie vytvárať opatrenia na znižovanie regionálnych rozdielov, ktoré budú mať zásadný vplyv na socioekonomický rozvoj a kvalitu života občanov v jednotlivých územiach.

Zástupcovia Ministerstva cestovného ruchu a športu SR včera podpísali dotačné zmluvy s 8 krajskými a 39 oblastnými organizáciami pre cestovný ruch (KOCR a OOCR) vo výške takmer 9,5 milióna eur.

Podpora, ktorú štát poskytne KOCR a OOCR je investíciou do budúcnosti našich regiónov. Tieto organizácie najlepšie vedia, čo ich územie potrebuje, aby sa mohli rozvíjať a prosperovať. Poznajú jedinečné črty a potenciál svojich regiónov, a preto dokážu efektívne a cielené využívať poskytnuté prostriedky na propagáciu a rozvoj cestovného ruchu.

„Naša investícia im umožní zvyšovať atraktivitu turistických destinácií a posilňovať miestne ekonomiky, čo v konečnom dôsledku prispeje k celkovému rozvoju Slovenska.“, uviedol Dušan Keketi, minister cestovného ruchu a športu.

Prostredníctvom dotácií sú financované rozvojové aktivity zamerané na tvorbu produktov pre cestovný ruch, ktoré vychádzajú z špecifík jednotlivých regiónov, rešpektujú kultúrno-historické danosti a sú v súlade s Agendou pre udržateľný rozvoj 2030. Dotácie poskytuje ministerstvo v zmysle zákona č. 91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov.

„V minulom roku bol z týchto dotácií podporený napríklad projekt Živé mesto v Košiciach zameraný na prezentáciu lokálnych a regionálnych umelcov (koncerty výstavy, prednášky a pod). Ďalším zaujímavým projektom boli Horehronské cyklodreziny, čo sú bicykle na koľajniciach premávajúce po železničnej trati Čiernohronskej železnice, ktorá sa už nevyužíva na vlakovú prepravu. Projekt Z Rozprávky do rozprávky sa zase zameral na záchranu starej školy, pričom sa prerobili staré triedy na rozprávkové miestnosti. Oblastná organizácia na Orave sa venuje dlhodobo téme sociálnej inklúzie a v rámci dotácii sa rozhodla podporovať len projekty, do ktorých bude zahrnutá dostupnosť pre zdravotne znevýhodnených (haptické mapy regiónov, bezbariérový prístup a pod). Vo Vysokých Tatrách  boli z dotácii marketingové aktivity súvisiace s podporou zavedenia leteckej linky Londýn – Poprad, najnavštevovanejšia atrakcia akou je Ľadový dom, ale aj marketingové kampane na pritiahnutie viac zahraničných turistov do regiónu“, dodal minister Dušan Keketi.

Dotácia na podporu destinačného manažmentu je jedinečnou príležitosťou pre destinácie, ale aj samosprávne kraje ako rozvíjať regióny prostredníctvom vybranej dane z ubytovania, ktorú zaplatia turisti. Ministerstvo ku každému jednému euru vloženej dane zo strany obce či VÚC do organizácie cestovného ruchu prispeje rovnakou sumou súhrne, po splnení zákonných podmienok a predložení žiadostí, ktorých súčasťou je projekt. Miera využitia tohto nástroja však nie je dostatočná. Samosprávy využívajú len zhruba štvrtinu vybranej dane na ďalší rozvoj v oblasti cestovného ruchu. Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR však v komunikácií s dotknutými subjektami hľadá riešenia, ktoré by zvýšili mieru využívania tohto nástroja.

Ministerstvo cestovného ruchu a športu prioritizuje aktivity zamerané na digitalizáciu, skvalitňovanie obsahu web stránok dostupného vo viacerých jazykoch, posilňovanie jednotlivých turistických destinácií a regiónov formou marketingových kampaní, vytváraním lokálnych a regionálnych produktov, UNESCO – komunikáciu prírodného a kultúrneho dedičstva, na rozvoj smart turizmu, podporu zeleného a udržateľného turizmu, debarierizáciu, zber dát potrebný pre ďalší rozvoj aktivít v danej lokalite, či na zvyšovanie kvality poskytovaných služieb HoReCa.

zdroj: Tlačová správa Ministerstva cestovného ruchu a športu SR

V sobotu sa skončil 5-ročný mandát prezidentky Zuzany Čaputovej, ktorú na poste vystriedal novozvolený, v poradí šiesty prezident, Peter Pellegrini. Na rozlúčkovom podujatí zastupovali samosprávy predseda SK8, Jozef Viskupič, a predseda ZMOS, Jozef Božík.

Ďakujeme pani prezidentke, že počas svojho pôsobenia bola oporou pre naše samosprávy. Podpora a spolupráca s prezidentským palácom boli neoceniteľné. Pomohli nám zvládnuť mnoho výziev, a to najmä v tých najťažších časoch.

„Po piatich rokoch v úrade odchádzam s neopakovateľnými skúsenosťami. S poznaním, že potenciál Slovenska je väčší, ako ho vnímame dnes pod vplyvom množstva ťaživých správ a nepriaznivej spoločenskej atmosféry. A tiež s utvrdením, že to najcennejšie ste pre Slovensko práve vy, ľudia, všetci ktorí sa usilujete urobiť našu krajinu lepším miestom pre život. Táto naša spoločná snaha má šancu byť úspešná. Verím tomu, pretože verím Slovensku. A som presvedčená, že aj Slovensko môže veriť samo sebe,“ uviedla prezidentka vo svojom poslednom príhovore.

Novému pánovi prezidentovi želáme veľa síl a energie pri vykonávaní svojho mandátu. Veríme, že nadviažeme na dobrú spoluprácu medzi samosprávami a prezidentským palácom.

Dňa 13. júna sa uskutočnilo rokovanie predsedu SK8 Jozefa Viskupiča a podpredsedu SK8 Jaroslava Bašku s ministrom školstva Tomášom Druckerom k aktuálnym témam stredoškolského vzdelávania, ktoré sú významnou súčasťou výkonu samosprávnych krajov

Na stretnutí boli diskutované najmä:

Zástupcovia sa zhodli na potrebe rešpektovať jednotlivé samosprávne kraje, ktoré vytvárajú špecifické prostredie na svojom území a zároveň využívať ich silné postavenie a nastavené systémy, ktoré prinášajú do školstva. Pri vytváraní nových štandardov je nevyhnutné vnímať príklady dobrej praxe, ktoré kraje aplikujú na svojom území.

Zástupcovia samosprávnych krajov sa prostredníctvom združenia SK8 stretli s predstaviteľmi Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Cieľom stretnutia bola špecifikácia tém, ktoré sú z hľadiska vzájomnej spolupráce dôležité a ich správne nastavenie umožní efektívnejšiu činnosť samosprávnych krajov:

Obidve strany sa zhodli na vytvorení spoločnej pracovnej skupiny, ktorá bude efektívnejšie reflektovať na požiadavky z aplikačnej praxe.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR predstavilo MAPU PARTNERSTVA. Tento nový, prehľadný a praktický nástroj pomôže žiadateľom a budúcim prijímateľom nenávratných finančných príspevkov zorientovať sa v doteraz chaotickej spleti informácií o dostupných dotačných programoch z eurofondov, ako aj z Plánu obnovy.

Na webovej stránke www.mapapartnerstva.sk teraz nájdete všetky potrebné informácie – názov výzvy, kto je oprávnený žiadateľ, aké je oprávnené územie z pohľadu realizácie, termín vyhlásenia a uzavretia výzvy, oblasť zamerania, vyhlasovateľa a aj typ výzvy, ktorý určuje typ projektu. Vďaka intuitívnemu vyhľadávaniu je jednoduché nájsť relevantné informácie o výzvach z Programu Slovensko alebo Plánu obnovy a odolnosti, ktoré zodpovedajú potrebám danej samosprávy.

„Predstavujeme veľký krok zlepšenia spolupráce ministerstva, samospráv a všetkých oprávnených žiadateľov o eurofondy. Mapa partnerstva prináša všetkým žiadateľom a prijímateľom európskych peňazí jasné a ľahko dostupné informácie na jednom mieste. Nemusia sa už viac trápiť tým, že nevedia, aká výzva sa pripravuje, aká je otvorená, na čo a kto môže európske peniaze čerpať,“ povedal minister investícií Richard Raši.

Mapa je priebežne aktualizovaná o najnovšie výzvy, harmonogramy a dostupné alokácie. Samosprávy tak majú vždy k dispozícii aktuálne a relevantné informácie pre plánovanie svojich projektov. Mapa sa bude postupne rozširovať o informácie z ďalších finančných zdrojov, ako napríklad z envirofondu či grantov Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórska.

„V najbližších mesiacoch predstavíme aj ďalšiu časť mapy, a to Mapu príležitostí. Tá zoradí všetky samosprávy tak, aby bolo jasné, ktorá potrebuje na čo peniaze, ktorá potrebuje dobudovať vodovody, ktorá kanalizácie, či kde je biele miesto nepokryté internetom a podobne. Takzvaný rodný list obce pomôže pri efektívnom nastavovaní investícií v regiónoch a bude pre nás usmernením, na čo sa v daných regiónoch zamerať. Tiež nám pomôže budúci rok s Bruselom vyjednávať kohéznu politiku tak, aby čo najviac pokrývala oprávnené potreby územia a skvalitňovala život v mestách a obciach,“ informoval šéf rezortu investícií.

„Mapa partnerstva je svojím spôsobom kompas. Dokáže zorientovať každého, kto má záujem o eurofondy, no zároveň je to aj silný bič voči každému ministerstvu, pretože jej súčasťou je záväzný harmonogram výziev cez eurofondy aj plán obnovy. Aby samosprávy mali garanciu predvídateľnosti, pripravenosti a stability,“ zhrnul štátny tajomník Michal Kaliňák.

Mapa partnerstva v neposlednom rade eliminuje tretie strany, ktoré žiadateľom o eurofondy ponúkajú pomoc pri orientácii sa vo výzvach.

„Komunálnym lídrom tento nástroj určite ušetrí financie, pretože nebudú musieť platiť agentúram. Toto predsa musí robiť štát. Všetky informácie budú odteraz bezplatne k dispozícii na jednom webe a nájde si ich bez námahy každý, kto tomu venuje pár minút. Aby sa nám nestalo, že niekto bude fyzicky z eurofondov vylúčený, pretože to nevie zvládnuť, lebo je na všetko sám,“ uzavrel Raši.

ZDROJ: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Na minulotýždňovom zasadnutí Zhromaždenia SK8 bolo všetkými županmi podpísané memorandum o spolupráci medzi SK8 a Slovenskou komorou architektov.

Slovenská komora architektov (skrátene „SKA“) je samosprávnou stavovskou organizáciou s preneseným výkonom štátnej moci, ktorá reguluje výkon povolania architekt a podieľa sa na ochrane verejných záujmov v oblasti architektúry a urbanizmu.

Na základe memoranda budú obidve strany spolupracovať najmä vo forme:

„SKA sa dlhodobo snaží o propagáciu kvalitnej architektúry, stavebnej kultúry a udržateľný rozvoj vystavaného prostredia a krajiny. Túto úlohu však nemôžeme napĺňať sami. Potrebujeme k tomu rovnako odhodlaných partnerov z prostredia verejnej správy, samospráv, občianskej spoločnosti a odbornej verejnosti. Teší nás, že so združením SK8 nachádzame spoločnú reč nielen v téme architektonických súťaží, ale aj v ďalších oblastiach ako sú územné plánovanie, stavebná legislatíva, riešenie dopadov klimatickej krízy či vzdelávanie a osveta,“ uviedla Nora Vranová, predsedníčka Slovenskej komory architektov.

Veríme, že podpis memoranda je len začiatok rozvoja užšej spolupráce medzi SKA a samosprávnymi krajmi.

Združenie Samosprávne kraje Slovenska (SK8) zasadalo vo štvrtok 30. mája 2024 v Starej Ľubovni. Županka a župani sa venovali aktuálnym témam v oblasti cyklodopravy, územného plánovania aj krízovej psychologickej pomoci mladým. V závere stretnutia zástupcovia samospráv podpísali memorandum o vzájomnej spolupráci so Slovenskou komorou architektov.

Na rokovaní v priestoroch Ľubovnianskeho hradu v Starej Ľubovni sa zástupcovia krajov zhodli, že medzi strategicky významné stavby je potrebné zaradiť aj nimi navrhované cyklotrasy. “Vnímame dôležitosť rozvoja cyklodopravy v regiónoch, a aj preto sme sa rozhodli iniciovať zaradenia strategických cyklo úsekov medzi národne významné stavby Ministerstva dopravy SR. Za dôležité cyklotrasy považujeme napríklad Vážsku cyklomagistrálu dlhú 550 kilometrov, ktorá by spojila Komárno s Košicami, ako aj Pohronskú cyklotrasu v dĺžke 200 kilometrov. Ministerstvu dopravy bude z kancelárie SK8 zaslaná žiadosť o zaradenie celkovo šiestich cyklotrás medzi Strategicky významné stavby,” povedal predseda SK8 a trnavský župan Jozef Viskupič.

Samosprávnym krajom záleží na tom, aby boli ich obyvateľom poskytované dostupné sociálne služby na najvyššej odbornej úrovni. Ako povedala županka Žilinského kraja, Erika Jurinová: “Nedostatok miest a lôžok v zariadeniach pre dlhodobú starostlivosť je citeľný problém pre potreby dotknutých zdravotne znevýhodnených občanov, seniorov, prípadne núdzne rodiny s deťmi. Pri určovaní obytnej plochy izieb v zariadeniach podporovaného bývania, v zariadeniach pre seniorov, v domovoch sociálnych služieb, v špecializovaných zariadeniach, v zariadeniach opatrovateľskej služby a v rehabilitačných strediskách, sa nezohľadňujú ubytovaní, ktorí nie sú dlhodobo pripútaní na lôžko a väčšiu časť dňa trávia v spoločných priestoroch zariadenia, pričom plocha na jedného ubytovaného je najmenej 8 m2.” Aj z tohto dôvodu združenie SK8 navrhne do vyhlášky MZ SR o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia doplniť zmenšenie priestoru pre mobilných klientov na 7 m2.

Županka a župani sa rozhodli vytvoriť novú odbornú sekciu územného plánovania na úrovni samosprávnych krajov, ktorá bude koordinovať jednotný postup v tejto oblasti  a reflektovať na nové požiadavky napríklad v podobe novej legislatívy, ktorá prichádza zo strany štátu. Oblasť územného plánovania a životného prostredia je totižto originálnou kompetenciou krajov, a to v podobe koordinácie využitia aj priestorového usporiadania územia, vydávania stanovísk k územným plánom nižšieho stupňa a podobne. Združenie SK8 očakáva, že spoločné postupy v tejto oblasti prinesú najmä efektívnejšie riešenia s dôrazom na zvýšenie kvality života obyvateľov regiónov.

Ďalším z bodov rokovania bola aj diskusia s občianskym združením IPčko v rámci projektu “Krízová psychologická pomoc”. V súčasnej náročnej dobe, kedy sa na mladých ľudí kladú vysoké nároky je oblasť duševného zdravia a krízovej psychologickej pomoci dôležitá a priam nevyhnutná. SK8 dlhodobo podporuje aktivity takýchto organizácií, ktorých cieľom je aj šírenie povedomia a poskytnutie pomoci v oblasti duševného zdravia.

V závere rokovania bolo podpísané memorandum o vzájomnej spolupráci medzi združením Samosprávne kraje Slovenska a Slovenskou komorou architektov. Obe strany našli zhodu na potrebe udržateľného rozvoja sídiel a krajiny, ktoré je založené na rešpektovaní prírodného a kultúrneho dedičstva, ako aj vytváraní hodnôt pre budúce generácie.

Záznam z tlačovej besedy na YouTube kanáli SK8.

Zástupcovia takmer tisícky členských miest a obcí ZMOS a pozvaní hostia sa stretli na výročnom 36. sneme Združenia miest a obcí Slovenska v priestoroch Incheba Expo Bratislava. Snem sa zniesol v duchu motta „Mestá a obce spoločne za rozvoj Slovenska.“ Zúčastnení počas dvoch dní zhodnotili ročné plnenie strategických priorít združenia a prediskutovali aktuálne potreby a požiadavky územia.

"Moderné a rozvíjajúce sa regióny môžeme stavať iba na základe spolupráce a partnerského dialógu. Som rád, že práve partnerský dialóg bol medzi združeniami ZMOS a SK8 doteraz vždy na vysokej úrovni, čo bude verím zachované aj do budúcna.“ povedal vo svojom príhovore Jozef Viskupič, predseda SK8.

Vážime si pozvanie na tak dôležité podujatie a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu medzi samosprávnymi krajmi, mestami a obcami.

Združenie SK8 predstavilo prieskum verejnej mienky o vnímaní obyvateľov samosprávnych krajov v oblastiach regionálneho rozvoja, eurofondov, stredoškolského vzdelávania, sociálnych služieb a cestovného ruchu. Prieskum realizovala agentúra Median SK v období do 30. apríla do 7. mája 2024 na reprezentatívnej vzorke 1006 respondentov vo veku od 18 rokov.

Podľa výsledkov prieskumu až 48% respondentov vo svojom živote nepociťuje prínos z projektov financovaných z eurofondov. Prínos pociťujú hlavne mladší obyvatelia do 39 rokov. Z hľadiska vplyvu členstva Slovenska v Európskej únii takmer polovica respondentov uviedla, že to má pozitívny vplyv hlavne na zlepšovanie oblasti ako životné prostredie a environmentálne investície (48%), ekonomický rast (46%) a zlepšovanie kvality života (45%).

Až 84% respondentov si myslí, že o rozvoji a problémoch regiónov by sa malo rozhodovať na úrovni územnej samosprávy. Medzi najdôležitejšie oblasti rozvoja regiónov z pohľadu investícií respondenti označili zdravotnú starostlivosť (63%), dopravnú infraštruktúru (55%), životné prostredie (42%) a školstvo (40%). Na druhej strane za menej dôležité oblasti rozvoja považujú výskum, vývoj a inovácie (11%), priemysel (12%), šport (18%) a kultúru (19%). 

V oblasti stredoškolského vzdelávania vyjadrilo spokojnosť so súčasnou kvalitou 49% respondentov. Veľká väčšina hodnotí všetky aspekty stredoškolského vzdelávania ako priemerné až podpriemerné. Najlepšie hodnotené oblasti boli poskytované vedomosti, kvalita pedagógov a sociálna rovnosť a inklúzia. Za najväčší problém dopytovaní považujú nedostatočné financovanie zo strany štátu, reflektovanie potrieb súčasného trhu práce a učené zručnosti (ako napr. kritické myslenie). Na základe uvedeného dostali respondenti otázku potreby previazanosti systému vzdelávania so štátmi EÚ. V tomto kontexte sa takmer 60% vyjadrilo o potrebe vytvoriť koordinovaný systém. Špecifikom bolo, že so stúpajúcim vekom respondentov. klesal podiel súhlasných odpovedí k tejto otázke.

V prípade kvality sociálnych služieb prevažuje nespokojnosť u 52% respondentov oproti 39% spokojných. Samotná nespokojnosť prevláda vo všetkých samosprávnych krajov okrem Prešovského samosprávneho kraja. Za pozitíva v sociálnych službách považujú dopytovaní hlavne profesionalitu personálu a ich samotný prístup či komunikáciu. Za problematické považujú hlavne kapacitu a dostupnosť sociálnych služieb.

Pri cestovnom ruchu prevažovala s kvalitou služieb spokojnosť u 59% respondentov, pričom pozitívne sa vyjadrili hlavne občania žijúci vo väčších mestách. Tento trend bol zaznamenaný pri všetkých samosprávnych krajov. Za dobrú správu pre slovenské regióny považujeme, že 62% dopytovaných preferuje dovolenku na Slovensku. Naproti tomu veková kategória do 29 rokov preferuje dovolenku v zahraničí (61%).

Starohájska ulica 6868/10
917 01 Trnava

+421 335 559 180
info@samospravnekraje.sk

Sledujte nás
2024 © Samosprávne kraje Slovenska
crossmenu