Včera sa uskutočnilo stretnutie zástupcov všetkých samosprávnych krajov s ministrom a štátnym tajomníkom novozriadeného Ministerstva cestovného ruchu a športu SR. Témou rokovania bola tvorba podmienok udržateľného rozvoja cestovného ruchu v územiach.

Diskusia prebiehala v nasledovných oblastiach:

Veríme, že vzájomná spolupráca samosprávnych krajov a ministerstva pomôže zatraktívneniu územia Slovenska pre domácich aj zahraničných turistov.

Si študentom vysokej školy a súčasné trendy v digitálnej komunikácii máš v malíčku? Slová stories, reels či canva ti nie sú cudzie pri kreatívnej tvorbe? Tak táto ponuka je práve pre teba!

Získaj popri škole jedinečnú skúsenosť byť súčasťou tímu SK8, združenia, ktoré ako jediné reprezentuje celú regionálnu samosprávu na Slovensku. Pomôž nám vytvoriť modernú komunikáciu, ktorá prinesie tému samosprávnych krajov medzi širokú verejnosť.

Náplň stáže:

Dĺžka stáže: máj - jún 2024

Miesto stáže: Trnava / home office

Odmena: 5 eur / hodina (max. 10 hodín / týždeň)

Združenie Samosprávne kraje Slovenska (skrátene "SK8") je dobrovoľným, záujmovým, na štáte i politických stranách nezávislým združením samosprávnych krajov Slovenskej republiky. Členmi združenia sú všetky samosprávne kraje SR.

Ak Ťa stáž pre SK8 zaujala, pošli nám do 25. apríla 2024 životopis a ukážku tvojej tvorby na info@samospravnekraje.sk.

Dnes sa na pôde strednej odbornej školy v Pruskom uskutočnil podpis memoranda o spolupráci medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, združením SK8, Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre, Technickou univerzitou vo Zvolene a Univerzitou veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.

"Mojou úlohou je vytvárať vhodné podmienky a zabezpečiť všetky podporné mechanizmy na rozvoj odborného školstva, ktoré vychováva mladú krv pre sektor poľnohospodárstva, potravinárstva a lesníctva. Verím, že podpis memoranda je začiatkom nastavenia úspešnej spolupráce s akademickou obcou a krajmi a prispejeme spoločným úsilím k zachovávaniu a zatraktívneniu agrárnych foriem štúdia a následne práce v agrosektore," skonštatoval minister Richard Takáč.

Cieľom memoranda je vytvorenie základného rámca pre partnerstvo strán zaväzujúcich sa aktívne spolupracovať v oblasti odborného vzdelávania, prípravy žiakov a študentov na výkon povolania pri napĺňaní spoločných cieľov pre rozvoj poľnohospodárstva.

Spolupráca bude zameraná najmä na prenos poznatkov a inovácií do praxe a odovzdávanie skúseností z praxe pre rozvoj stredného odborného vzdelávania ako jedného zo základných prvkov udržateľnosti ľudského potenciálu v agrorezorte.

„Teší nás záujem ministerstva pôdohospodárstva a univerzít spolupracovať v podpore stredoškolského odborného vzdelávania, pretože práve prostredníctvom duálneho vzdelávania môžeme zvýšiť atraktivitu a záujem študentov o túto oblasť,“ povedal predseda SK8, Jozef Viskupič.

Združenie Samosprávne kraje Slovenska (SK8) počas slávnostného galavečera v kultúrno-kreatívnom centre Hviezda v Trenčíne udelilo ocenenia Cena regiónov. Cieľom podujatia je verejne poďakovať a oceniť aktívnych obyvateľov, ktorí výrazne prispeli k rozvoju samosprávnych krajov a regiónov na Slovensku.

„Na Slovensku máme množstvo úspešných a rešpektovaných vedcov, pedagógov a ďalších osobností, ktorí svojou angažovanosťou, odbornosťou, aktivitami a profesijným životom inšpirujú. Cenou regiónov sme sa preto rozhodli oceniť prácu ľudí, ktorí prispievajú k vyššej kvalite života nás všetkých a šíria dobré meno nielen svojho regiónu, ale aj celého Slovenska. V mene županky a županov chcem poďakovať všetkým nominovaným aj oceneným, za to, že sú naše regióny aj vďaka nim lepším miestom pre život,“ povedal predseda SK8 a trnavský župan Jozef Viskupič.

Zástupcovia samosprávnych krajov predstavili nominované osobnosti z oblasti vzdelávania, kultúry, zdravotníctva, občianskej spoločnosti, podnikania či športu. Udeľovanie ocenenia prebiehalo v ôsmich kategóriách za rok 2023. Obdobne sa rozhodli oceniť aj osobnosti v kategórii mimoriadny čin, a mimoriadne ocenenie za celoživotný prínos.

Laureáti 1. ročníka Ceny regiónov

Nominácie v jednotlivých kategóriách

Záznam z odovzdávania ocenení odvysiela RTVS 7. apríla o 14:40 na Dvojke. Viac informácií o ocenení a laureátoch nájdete na webovej stránke www.cenaregionov.sk

Združenie samosprávne kraje Slovenska (SK8) zasadalo vo štvrtok 21. marca 2024 v Trenčíne. Županka a župani sa venovali aktuálnym témam v oblasti zdravotníctva, školstva, regionálneho rozvoja, verejnej dopravy aj procesom vedúcim k nastaveniu komplexnej reformy verejnej správy na Slovensku.

Zástupcovia žúp sa dohodli, že v najbližšom čase budú iniciovať rokovanie na Úrade vlády SR za účasti predsedu vlády a ministrov. Cieľom stretnutia bude diskusia o aktuálnych témach a potrebách týkajúcich sa regiónov.

Samosprávne kraje dlhodobo hovoria o investičnom dlhu, pričom na odstraňovanie vlastné zdroje z rozpočtov nestačia. Týka sa to aj internátov, prostredníctvom ktorých župy zabezpečujú študentom stredných škôl ubytovanie, stravovanie, prípravu na vyučovanie aj oddych. Súčasný stav niektorých školských internátov nezodpovedá nárokom 21. storočia. Snahou preto je, aby sa internáty stali plnohodnotným miestom, ktoré spĺňa nároky pre výchovno-vzdelávaciu činnosť. 

„Ako možný zdroj financovania rekonštrukcie a modernizácie stredoškolských internátov vidíme využitie finančných prostriedkov z eurofondov. Je to jedinečná príležitosť na efektívne a zmysluplné čerpanie, ktoré by mali byť na takéto prípady určené,“ uviedol trenčiansky župan a podpredseda SK8 Jaroslav Baška s tým, že s touto požiadavkou sa združenie obráti na MIRRI SR.

Ďalším bodom rokovania, na ktorom sa zástupcovia žúp uzniesli bola požiadavka na vládu SR vo veci prevodu majetkových podielov dopravných spoločností, ktoré nesúvisia s predmetom podnikania MH Manažment, a. s. na samosprávne kraje. Prostredníctvom tejto spoločnosti Slovenská republika vlastní a spravuje majetkové podiely vo viacerých spoločnostiach, ktorých činnosť priamo nesúvisí s predmetom jej podnikania. Do tejto pôsobnosti patria aj menšinové podiely v spoločnostiach, ktoré aktuálne zabezpečujú pravidelnú autobusovú verejnú osobnú dopravu pre niektoré samosprávne kraje.

Združenie reflektovalo aj na vznik Rady vlády SR pre regionálny rozvoj a politiku súdržnosti, ktorá má za cieľ posilňovať postavenie regiónov, miest a obcí, a to vďaka efektívnejšiemu využívaniu eurofondov. SK8 sa zhodlo na tom, že bude iniciovať požiadavku na rozšírenie rady tak, aby v nej každá zo žúp mala svojho zástupcu. Práve župy sú aj podľa zákona zodpovedné za regionálny rozvoj.

Na zasadnutí sa venovali aj ďalším krokom v reforme verejnej správy. Konkrétne vypracovaniu spoločného koncepčného dokumentu SK8-ZMOS za účelom dokončenia decentralizácie s cieľom efektívneho a adresného výkonu zverených kompetencií na všetkých úrovniach verejnej správy. 

“Na Slovensku dlhodobo absentuje funkčný model verejnej správy, ktorý by reflektoval požiadavky modernej krajiny. Problémom ostáva fakt, že naštartovaná decentralizácia z 90. rokov nebola dokončená, čo ústi k prehlbovaniu problémov fungovania samospráv. Dnes sme sa so župankou a županmi zhodli na ďalšom spoločnom postupe pri komplexnej reforme verejnej správy na Slovensku. Určili sme expertný tím odborníkov, ktorý vytvorí koncepčný dokument. Rovnako vytvoríme redakčnú radu SK8, v ktorej bude mať zastúpenie každý región. Stanovili sme si termíny a ďalšie kroky k tomu, aby sme sa dopracovali k spoločnému dokumentu modernizácie samospráv,“ povedal trnavský župan a predseda SK8 Jozef Viskupič.

Zástupcovia samospráv vyjadrili obavy s avizovaným zánikom niektorých detských pohotovostí, o čom tento týždeň informovala ministerka rezortu zdravotníctva. Navyše považujú za nevyhnutné, aby pri zásadných otázkach o zachovaní zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast boli k rokovaciemu stolu pozývaní aj zástupcovia krajov. Dohodli sa, že SK8 bude iniciovať rokovanie s Ministerstvom zdravotníctva SR vo veci nastavenia stratégie APS.

Zhromaždenie sa dohodlo na nasledujúcom zasadnutí, ktoré sa uskutoční koncom mája na území Prešovského samosprávneho kraja.

Záznam z tlačového brífingu je dostupný na YouTube SK8.

V stredu 20. marca sa v Trnave konalo zasadnutie SK8 odbornej sekcie regionálneho rozvoja za účasti všetkých samosprávnych krajov a viacerých odborníkov.

Členovia sekcie otvorili viaceré aktuálne témy, ktoré sú z pohľadu napredovania samosprávnych krajov špecifické a dôležité:

Združenie SK8 má vytvorených 12 odborných sekcií pre oblasti identické s pôsobnosťou samosprávnych krajov. Sekcie sú zložené z expertov z každého kraja, ktorí sa pravidelne stretávajú k aktuálnym témam, prerokúvajú legislatívne návrhy zaujímajú spoločné stanoviská.

V dňoch 12.-13. marca sa v Piešťanoch konalo prvé pracovné stretnutie samosprávnych krajov, Ministerstva školstva, a Národného inštitútu vzdelávania a mládeže na tému práca s mládežou.

Zástupcovia samosprávnych krajov spoločne identifikovali najväčšie výzvy v oblasti práce s mládežou na území jednotlivých krajov a zároveň predstavili najväčšie úspechy, ktoré sa im v tejto oblasti podarili.

Ďalšie témy stretnutia:

Zdieľaním dobrej praxe a vzájomnou spoluprácou dokážu kraje skvalitňovať podmienky pre rozvoj mladých ľudí a ich pripravenosť nielen na trh práce, ale aj hodnotnejší osobný život.

Na prelome mesiacov február a marec prišlo Ministerstvo dopravy SR v krátkom čase s ďalším návrhom novely cestného zákona č. 135/1961, ktorý z pohľadu samospráv zvyšuje byrokraciu a je v rozpore s myšlienkou decentralizácie a zefektívnenia systému verejnej správy.

Za týmto účelom minulý týždeň iniciovalo združenie SK8 stretnutie s ministerstvom, kde boli štátnemu tajomníkovi Igorovi Chomovi komunikované výhrady samosprávnych krajov.

Hlavné body novely, s ktorými kraje nesúhlasia:

Do budúcna žiadame, aby všetky legislatívne návrhy týkajúce sa samospráv boli dopredu pripravované v aktívnom partnerskom dialógu so zástupcami samosprávnych krajov.

Združenie samosprávne kraje Slovenska (SK8) v spolupráci s Výskumnou a inovačnou autoritou úradu podpredsedu vlády SR (VAIA) zorganizovali v stredu 21. februára v priestoroch Elektrárne Piešťany 1. ročník konferencie „INOVUJME REGIÓNY – objavte potenciál krajov“. Zástupcovia miestnej, regionálnej a štátnej správy, predstavitelia krajských inovačných centier a úspešní startupisti diskutovali o dôležitosti podpory inovácií na Slovensku. 

Celodenné podujatie bolo rozdelené do viacerých tematických blokov, počas ktorých mali účastníci možnosť spoznať inovačný potenciál samosprávnych krajov a vymeniť si skúsenosti z praxe.

 „Ak chceme zatraktívniť naše regióny a docieliť, aby aj samosprávy držali krok so súčasným trendom rozvoja v európskom priestore, ale aj v celom vyspelom svete, je nevyhnutné reflektovať na nové výzvy a zvyšujúce sa nároky v oblasti inovácií. Práve moderné, inovatívne a atraktívne regióny sú predpokladom modernej, inovatívnej a atraktívnej krajiny,“ povedal predseda SK8 a trnavský župan Jozef Viskupič.

Prvá panelová diskusia sa zaoberala dôležitosťou inovácií v regiónoch. Diskutujúci sa zhodli, že inovácie predstavujú neodmysliteľnú súčasť územnej samosprávy. Taktiež sa venovali otázkam akú pozíciu má štát, kraje a mestá v systéme podpory inovácií, a ako by mal vyzerať ideálny stav v podmienkach SR. V nasledujúcich častiach konferencie prezentovali jednotlivé krajské inovačné a rozvojové agentúry svoje aktivity, ktorými podporujú inovácie vo svojom území. V rámci inšpirácií zo zahraničia prišiel Jindřich Weiss odprezentovať 20-ročný príbeh Juhomoravského inovačného centra, ktoré sa stalo lídrom v stredoeurópskom prostredí.Posledná časť podujatia sa venovala predstaviteľom úspešných startupov, ktorí diskutovali o úskaliach a potrebách tvorby nápadov.

Generálna riaditeľka Výskumnej a inovačnej autority SR Michaela Kršková hovorí, že "pre vznik inovácií a tým aj zvýšenie kvality života v regiónoch, potrebujeme vytvárať prostredie pre prirodzené, opakované a intenzívne stretávanie sa talentovaných a kreatívnych ľudí z lokálnych firiem, vysokých škôl a samospráv. Preto aj intervencie štátu by mali podporovať lokálne vznikajúce iniciatívy a cieliť na ich udržateľnosť a napojenie na lokálnu ekonomiku."

Účastníci konferencie mohli spoznať mnohé inšpiratívne príbehy a projekty realizované v praxi, vďaka ktorým sa zlepšuje pracovné prostredie a podmienky v regiónoch Slovenska.

Spolu s Fakultou sociálnych vied UCM sme zavŕšili takmer polročný boj o najlepší stredoškolský tím. Vo štvrtok 8. februára sa uskutočnilo finále Olympiády o verejnej správe, kde sa predstavili najlepšie tímy z celého Slovenska. V tomto jedinečnom podujatí sa stretli študenti, ktorí preukázali mimoriadne vedomosti a zručnosti v oblasti regionálnej, obecnej a štátnej správy.

  1. Víťazmi sa stali študenti Gymnázia Považská Bystrica
  2. Striebro získalo Gymnázium J.F Rimavského z Levoče
  3. Tretie miesto putuje do Gymnázia Spišská Nová Ves

Súťaže sa zúčastnili tímy z celého Slovenska, reprezentujúce širokú škálu stredných škôl. Spolu sa do 1. ročníka podujatia zapojilo 122 stredných škôl a takmer 500 študentov, čo svedčí o veľkom záujme o verejnú správu medzi mladými ľuďmi.

Olympiáda o verejnej správe je viac ako len súťaž. Je to platforma pre budúce generácie lídrov, ktorým problematika verejnej správy nie je ľahostajná a pevne veríme, že raz budú súčasťou spravovania vecí verejných na Slovensku.

Všetkým študentom gratulujeme!

V utorok 6. februára prijal zástupcov krajov Peter Kmec, podpredseda vlády SR pre Plán obnovy a odolnosti a znalostnú ekonomiku. Diskutovali o súčasných problémoch samospráv pri čerpaní finančných zdrojov z Plánu obnovy a odolnosti SR.

„Bohužiaľ, dospeli sme k tomu, že v súčasnosti začíname investičnú fázu plánu obnovy a stáva sa, že jednotlivé regióny nevedia implementovať projekty, alebo po nich nie je dopyt. Plán obnovy nebol konzultovaný s regiónmi, ktoré majú často iné priority a požiadavky," uviedol Peter Kmec.

Zástupcovia SK8 prioritne predstavili štyri oblasti z Plánu obnovy, ktoré samosprávne kraje najviac trápia:

„Dlhé procesy vyhodnocovania sú dlhodobo kritizovaným momentom. Dostali sme dnes prísľub, že procesy vyhodnocovania sa skrátia," dodal Jozef Viskupič, predseda SK8.

Výsledkom pracovného rokovania je nastavenie vzájomnej spolupráce v regionálnych inováciách a vo všetkých vyššie spomenutých oblastiach, aby sa do regiónov dostalo čo najviac finančných zdrojov z Plánu obnovy.

Záznam z tlačovej besedy na YouTube

Pozývame vás na konferenciu združenia Samosprávne kraje Slovenska (SK8) na tému INOVUJME REGIÓNY - objavte potenciál krajov. Partnerom podujatia je VAIA - Výskumná a inovačná autorita Úradu podpredsedu vlády SR.

Príďte sa presvedčiť akým spôsobom dokážu kraje zlepšovať život v regiónoch Slovenska REGISTRÁCIA 

Čaká vás bohatý celodenný program, počas ktorého objavíte inovačný potenciál samosprávnych krajov a zistíte ako dokážu držať krok so súčasným rýchlo rozvíjajúcim sa svetom. Diskutovať a prezentovať budú experti od lokálnej, regionálnej až po štátnu úroveň. Vypočujte si kľúčových aktérov, ktorí budujú inovačný ekosystém vo všetkých kútoch Slovenska. Okrem toho budete mať príležitosť zažiť aj inovačného lídra v stredoeurópskom prostredí, Juhomoravské inovačné centrum.

Kedy: 21. február 2024 od 10:00
Kde:Elektrárňa Piešťany (Staničná 51, Piešťany)

Celý program a harmonogram konferencie nájdete na podstránke k podujatiam.

Starohájska ulica 6868/10
917 01 Trnava

+421 335 559 180
info@samospravnekraje.sk

Sledujte nás
2024 © Samosprávne kraje Slovenska
crossmenu